نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

اگـر شـوهـرت صبـح رفـته سـر کار و شـب خسـته بـرگشته

و تـو خـونه رو تَـمـیز کردی، غــذات آمــاده ست

 

و بـا یـه چـای و یـا قـهوه (یا هرچی) خستـگیشـو دَر میـکنی

تـو حَـمال نیـستی، کـارگـر نیـستی، کٌـلفت نـیستـی

 

تـو عاشــق زنــدگیـت هســتی

اگـه کـسی بــر خــلاف ایـن بــهت یــاد داد

دلســوزت نـیســت...

  • نای دل

بـعضی وقـت ها سنـت هـای گـذشته مـان

را بـه دیـوار تاریـخ میـخکوبشان میـکنیـم..

 

قبـلنا ازدواج هـا سـاده بــود..

جـهیزیه یـک لهاف و تُشـک و کـمی هـم ظُـروف آشپزخانه بـود

مهـم نـبود کـه شوهـر خـونه یـا ماشـین و ... داشـته بـاشه

اصـلا چیـزی بـه نـام طـلاق نـبود(کنـایه از کـم بودن)

 

ولـی ایـن روزهـا...

بـا غـرق شـدن بعـضی ها در ایـن دنـیایی فـانی

دخـتران را با مهـریه سنگـین در نمـایشگاه ازدواج عرضــه کردند

تـقاضا کـم شـد و تماشـاچی بـسیـار...

  • نای دل

پـسرانـی کـه روی دوش و روی تـخـت چــرخ دار

 

مـادرشان را بـه کــربلا می بــرند کــجا...

 

.

و پـسـرانی کـه بــا ماشیــن آخــریـن مــدل

 

مـادرش را بــه خـانـه سـالمنــدان می بــرد کـجا..!

.
+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

حـمـید فــرخ نـژاد (بـازیـگر سیــنما)

 

۸۰ میـلیون ایـرانـی میـخوام نـباشــن

 

اگـه خـم بـه چـشم بـچه ام بــیاد بـرام مـهم نـیسـت..

.

.

یـک مــادر (در سـال ۵۹ و هـمزمان بــا آغـاز جـنگ)


کـاش فــرزنــدان بـیـشتــری داشــتم..

 

تــا فــدای اســلام و ایـــران بـــکـنم..

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

دخـتـر خـانمـی  ســوار تـاکـسی شـد

 

کـه بـه محـض سـوار شـدن روسریـش رو بـرداشـت

 

راننـده موقـع سـوار شـدن ازش خواسـت حجابشـو رعایت کـنه

 

خانمـه فهمـید در خودرو شخـصی راننـده باید به خواسـت راننده رفتـار کند

 

ولی نفهـمید در عالمـی کـه صاحبش خداست باید به خواست خـدا رفتار کـند..

 

  • نای دل

یَـا أَیُّـهَا الَّـذِیـنَ آمَنُـوا لَا تَـأْکُلُـوا أَمْـوَالَکُـم بَیْـنَکُم بِـالْبَـاطِلِ


اى کـسانـى کـه ایــمان آورده ایــد،

 

امـوال یکــدیـگر را به باطـل (و از طـریق نامشـروع) نـخوریـد..

.

.

هـموطـن عـزیـز وقـتی ماشــین چـپ میـکنـه

 

اگـه صاحـب بـار راضــی نیــست و مثــل

 

قحـطی زده هـا میـری بــارشــو غـارت میکـنی

 

هیـچ فـرقـی بـا دزدای ســر گــردنـه نــداری!

 

بـا فــرهــنگ بـاشــیـم لطـفا..

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir
  • نای دل

 تـاریـخ بـه مـا مـی‌گویـد کـه 1400 سـال پـیش

عـده‌ای دینـشان را بـه طلای بیـت المال فـروخـتـند

 

تـاریـخ بـه مـا مـی‌گوید کـه...

عـده ی بـرای رسیـدن بـه مـال و مقـام خـون ریـختـند

مـعاویه و یـزید نمیـمیرند، عـمروعـاص بـه جـای دوری کوچ نـکرده

و حـتی ابوموسی اشـعری نـیز همچـنان از "بیت‌المال "ارتـزاق میـنماید

 

اگـر معـاویه ریــش داشـت خیــلی‌ها دارند

 اگـر یـزیــد پــول‌دوســت بـود خیــلی‌ها هســتـند

اگــر عمـروعـاص حیــله‌گـر و عوام‌فریـب بود خیـلی‌ها اینگونه اند

 و اگــر ابومـوسی اشـعری ظــاهرگرا و متحجر بود خیـلی هستن

 

آن مسـئولی کـه در خـانـه ٢٠٠٠ متری زنـدگی می‌کـند
 آن مسـئولـی کــه فــرزنـد بـی‌استعدادش بـه عــنوان

نخـبه عـازم دانـشگاه‌های خــارج از کشـور می‌شــود


 آن مسـئولـی کـه ماشــین لـوکـس سـوار می‌شــود،
 آن مسئـولـی پشـت نـقاب دیـن امـوال مـردم را غـارت مـی‌کند


 آن مســئولی کـه ایــن چنــین باشــد

از مــعاویه ریــاکـارتـر ، از یــزیـد دزدتــر،

از عـمروعـاص حقـه بـازتر و از ابوموسـی نـادان‌تر اسـت

 

 مـعاویه‌هـا نـه میـمیـرند و نـه از بیـن میـروند

بلـکه از یـک صنــدلی بـه صـندلی دیــگر

از پُـستی بـه پُـست دیـگر و از شـکلی بـه شکـلی دیـگر تغـییر می‌کنـند..

  • نای دل

دوگانه ســوز یعـنی...

در سـریـال عـاشـق قـرآن و قـرائـت قـرآن باشـه

اما در واقعیت عکـس های مٌدلینگش رو در صفحات ایـنترنتی منتشر میکنه..

 

دو گـانـه ســوز یــعنی...

سـریـال مـذهبی که دیالوگـش روی خود بازیـگران تاثیر مثبـتی نداره

پس چطور متوان توقع داشت این نوع سریال ها برای جامعه درس و الگو باشه..

 

دو گـانه ســوز یـعنی...

دخـتره در سـریـال عاشـق پـسر مقـید بـه دین و خدا میشود

امـا خــودش عکـس های بـی حجــابـیش رو

بــدون در نــظر گرفـتن مـَـحرم؛نـامحرم

در صفحات شخـصی اش برای عمـوم بـه نمـایش میــذاره

 

دو گــانه ســوز یـعنی...

در ســریال دم از مهجوریــت قــرآن بـزنه

و در واقعـیت حـجاب درست و حســابی نــداشــته بـاشه..

 

  • نای دل

 آدم یـک نـفر را می خـواهـد کـه

بـلد باشـد زشتـی هایـش را دوسـت داشـته باشـد

وگـرنـه زیبـایی را کـه همـه دوسـت دارنـد


آدم کـسی را مـی خـواهـد کـه

صـورت آرایش نکرده ی تـازه از خـواب بیدار شده اش را دوسـت داشته باشد 

و گـرنه صـورت هـفت قـلم آرایش کرده رو کـه همه دوسـت دارنـد


دل هـمه مـان کسـی را بیـشتر می خـواهـد کـه

آدم را تـوی تـمام فـین فـین کردن های سرما خـوردگی اش با دسـتمال های

  خیس و چشـم های قرمـز و پـف کرده و خشکی دور دماغ رو از روزهای

 خنده های از تهِ دل و دندان های ردیف مرتب اش بیشتر دوست داشته باشه


آدم کـسی را میـخواهـد کـه

بـا حوصلـه بـنشـیند دانه دانه تارهای سفید مویـمان را مرتـب کنـد،

عیـنکمان را مثـل چشـم های پُـر فروغ روزهای اول آشنـایی مان دوست داشته باشد

و مـراقـب شکــستـنی هـایــمان بـاشــد

 

هـمه ی مـا پـیرزن و پـیرمردهای غرغرو و خـودآزار و خودخواهی خواهیم شد که

فـرشته هایی می خواهـیم که تـا ابـد بـه ما مثل روز اول نگاه کـنند

پـیرزن ها و پیـرمردهایی کـه بـیماری،خـروپـف،فـراموشی،زشتی

و نـاتوانی جزیـی از زنــدگی مـان خـواهـد شـد قطـعا


همه ی مـا یـک نـفر را می خواهـیم کـه سالهـای سـال

روزهای سـخت را بـه دلگـرمی بــودن ِهـم بگـذرانـیم..

  • نای دل

شـعـور و شـخصـیت

مـهمتـریـن آپـشن بـرای انـسانـه

 

و اگـر نـه زیـبایی رو اسـب هم داره

قَـد بلـند هــم زرافــه داره

هیـکل متـناسب و خـوش فـرم بودن رو هـم کانـگورو داره


شـخصیـت داشـته بـاشیـم بقـیش درسـت شدنـیه

پـس مواظـب کلـماتی کـه از دهـانمان بیـرون می آیند باشـیم

چـون ایـن کلـمات ویـترین فــروشگاه شـعور و شخـصیت مـاسـت

  • نای دل