نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

کـاش قــدِّ شـــوقِ

 

آن بــچـه مـــدرسـه ایــی

 

کــه منـتـظر زنـــگ تـــفریح اســـت...

 

منـتـظر ظـهـورت بــــودم...

 

  • نای دل

کشـور اسـلامی ایــن نیــست کـه...

مسـئولان و کـارگزاران آنــها

از قیـمت اجـناس و کـف حقـوق کارگران خبـر نـداشته باشـند

 

کشــور اسـلامی ایــن نـیست کــه...

مَـردم؛ مسئــولان را در فـروشگاه ها نـمی بیـنند کـه

بـرای خـود و خـانواده شـان خـرید کــنند و بـا گـرانی ها آشـنا شــوند

 

کشــور اسـلامی ایــن نـیست کـه...
مسئـولینــش ادعـای مسلمونیـشون لایـه ازون رو ســوراخ کـرده

و بـا پـیـشانی پـینه بسـته و تسـبیـح در دسـت

بـا دسـتی چــرب لـقمه ای چــرب تـر بــردارنــد

 

و از طـرفی دیــگر...

سهــم کـارگرزحمــتکش از مـرغ بــریونـی

فـقط گــرمای بـدنه اجــاق بـاشه

تـا در فـصل سـرما دســت هـایـش را گــرم کنـه

  • نای دل

هـر لحـظه و هــر زمــان

چنـد دوربـین زنـده در حال فیلمبـرداری از زنـدگی ما هستند

کـه قـرار اســت روزی بــه نمــایش بگــذارنــد...

 

دوربــین اول...

 

خــود خــدا اســت

أَلَــمْ یَعْــلَمْ بِــأَنَّ الـلَّهَ یَـــری

آیـا انســان نمــیداند کــه خدا او را میـبیـند

 

دوربــین دوم...

 

مـلائک مقـرب خـدا و نگهــبانان اعــمال مـا هستند

 

وَإِنَّ عَـلَیْکُمْ لَحَافِظِـینَ کِـرَامًا کَـاتِبِینَ
یَـعْلَمُونَ مَـا تَفْـعَلُونَ

 

و بـی‌شـک نگـهبـانـانـی بـر شـما گمـارده شده
و نــویسـنده ی (اعــمال نیـک و بـد شما)
کــه می‌دانــند شـما چـه می‌کنــید

 

دوربــیـن ســوم...

 

زمــین اســت

 

یَـوْمَـئِذٍ تُحَـدِّثُ أَخْــبَارَهَا
بِـأَنَّ رَبَّــکَ أَوْحَـىٰ لَهَــا

 

در آن روز زمـین تـمام خبرهایـش را بــازگـو مـی‌کند
چــرا کـه پــروردگارت به او وحــی کرده است

 

دوربــین چهــارم...

 

اعـضاء و جــوارح خـــود مــا می‌باشــند

 

یَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَـتُهُمْ وَأَیْدِیـهِمْ وَأَرْجُلُـهُمْ بِـمَا کَانُـوا یَعْـمَلُونَ


در آن روز زبـانها و دستـها و پــاهایشان بـر ضـدّ آنها

بـه اعمالـی کـه مرتکب می‌شدند گــواهی مـی‌دهدند

 

  • نای دل

دَماغشـون رو شـبـیـه خٌــوک میـکـنن...


لـب رو شُــتـری..


گُـوش رو الاغــی..


چَـشـم رو گــربـه ای..


اونـوقـت بهـشون بگــی حیــوون نـاراحـت میـشـن...

 

  • نای دل

عـاشـق شــدن چیـز ســاده ایـست


مُـهـم عــاشــق مــانــدن اســت...


بـی انـتها...


بــی زوال...


بــی مَـنـت...

 

  • نای دل

ایـن یـکی زیـرآبــی رفـت بـرای ســوار بـر مَـردم

 

مـدیری کـه فقـط حقـوق شهـریور مـاه آن 99 میلـیون تـومان است..

 

.

.

و ایـن یـکی زیـر آب رفـت بـرای ایـجاد رفـاه مَـردم

 

کـارگری کـه بـرای رفـع آبگرفتگی در روزهـای بارانی

 

بـا از خـودگذشتگی اینـطوری داخـل مسیـر فـاضلاب میره..

 

نـه بـا ژن خــوب کــار پیــدا کــرده


نـه میــز و دفـــتر کــار داره


نـه حقــوق نجــومی مــیگیره


نــه گـردن دیگــران میــندازه

 

فـقط و فـقط مسئـولیت پـذیره و بـخاطر مَـردم هـمه کار میکنه

.
+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

بچه کـه بـودیـم آرزومـون بُـزرگ شـدن بـود


بـزرگ کـه شـدیم حسـرت برگشـتن به بچـگی رو داریـم

 

بـچه کـه بـودیم دَرد دل را بـه یـک نـاله می گفـتیم همه می‌فهـمیدند


بـزرگ که شـدیم دَرد دل را به صـد زبـان می‌گوییـم و کسی نمـی‌فهمد

 

بچـه کـه بودیـم، دلمـان بـه جوجـه‌های رنـگی‌مان خــوش بـود


بـزرگ کـه شـدیم، هـمه دلخوشـی‌هایمان رنـگ بـاخـت

 

بچـه کـه بـودیـم، چـه دل‌هــای بــزرگی داشتــیم


حـالا کــه بــزرگـیم، چــه دلــتنگیـم

 

کـاش دل‌هـامون بـه بــزرگی بچــگی بــود


کــاش همــان کــودکی بـودیــم کــه حرفهــایش


را از نــگاهش میتـوان خـــوانــد..

 

  • نای دل

 اَلَـم یَعـلَم بِـاَن الله یَـری

 

 آیـا انسـان نمیـداند کـه خداوند هـمه اعمالش را میـبیـند...

.

.

 ایـن تـوهـین بـه خداسـت وقـتی میـدونی میـبـینه

ولـی بـاز هـم گـناه میـکنی در حـالـی کـه

 

اگـه بـدونی یـک شخـصی داره تــو رو مـیبینه

اون کـار زشــت رو انــجام نـمیـدی

 

لحـظه‌ لحـظه زنـدگی‌ مـان فــیلم‌ برداری میـشود

حـواسـمان بـاشـه بــد جــلو دوربـین ظـاهر نشـویم

 

زیـرا بـعدا خــودمون رومـون نمیشـه

پـای فیــلم خـودمون بـشیـنیم و نـگاش کنــیم

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

اگـر شـوهـرت صبـح رفـته سـر کار و شـب خسـته بـرگشته

و تـو خـونه رو تَـمـیز کردی، غــذات آمــاده ست

 

و بـا یـه چـای و یـا قـهوه (یا هرچی) خستـگیشـو دَر میـکنی

تـو حَـمال نیـستی، کـارگـر نیـستی، کٌـلفت نـیستـی

 

تـو عاشــق زنــدگیـت هســتی

اگـه کـسی بــر خــلاف ایـن بــهت یــاد داد

دلســوزت نـیســت...

  • نای دل

بـعضی وقـت ها سنـت هـای گـذشته مـان

را بـه دیـوار تاریـخ میـخکوبشان میـکنیـم..

 

قبـلنا ازدواج هـا سـاده بــود..

جـهیزیه یـک لهاف و تُشـک و کـمی هـم ظُـروف آشپزخانه بـود

مهـم نـبود کـه شوهـر خـونه یـا ماشـین و ... داشـته بـاشه

اصـلا چیـزی بـه نـام طـلاق نـبود(کنـایه از کـم بودن)

 

ولـی ایـن روزهـا...

بـا غـرق شـدن بعـضی ها در ایـن دنـیایی فـانی

دخـتران را با مهـریه سنگـین در نمـایشگاه ازدواج عرضــه کردند

تـقاضا کـم شـد و تماشـاچی بـسیـار...

  • نای دل