حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

۱۱ مطلب با موضوع «جملاتی زیبا» ثبت شده است

این روزها ارزش آدما رو بر اساس پـول متراژ میکنند

 

اگه پول داشتی برایت نامه فدایت شوم مینویسند

 

اگه هــم پول نـداشته باشی..

 

میگن آروم بمـیر مزاحم بـقیه نشی خواهشا..

 

 وقتی که پول حرف میــزند حقـیقت لال میشود..

 

البته پول آدما رو تغییر نمیده ذاتشونُ رو آشکار میکنه..

 

  • نای دل


واســه بــچه هــامـون...

 

❤️❤️❤️

 

الـگـو بــاشــیم...

 

❤️❤️❤️

 

نـه دَرس عَــبـرت...

 

  • نای دل

پـسرامـون رو طـوری بـزرگ نـکنـیم کـه...

 

وقـتی بـهشون میـگیـم پـاشو بـشقـابـتو بـشـور...

 

بـگـه مـگه مــن دخــترم...

 

دخـتـر بــودن کـنـیـز بــودن نـیـسـت...

 

  • نای دل

بـه پــسراتـون یــاد نــدیــد..

 

مَــرد کــه گــریـه نـمیـکـنه..!؟

 

یــاد بــدیــد مَــرد کــه..


اشـک پــدر؛ مــادر وهـمـسرش رو در نـمیـاره..

 

  • نای دل

از خــوبـی آدم هــا..


بــرای خــودت دیــواری بـسـاز..


هــر وقــت در حـقـت بــدی کـردنـد..


فـقـط یــک آجــر از دیـــوار بـَـردار..


بــی انـصـافـیـسـت اگـــر دیــوار را..


خــــراب کـــنی...

 

  • نای دل

بـزرگـتـریــن تـصویــر از ریـا...

 

در جـامعه هنـگامی اســت کـه..

 

بـه فـقـرا لـباس هـای کهـنه و قدیـمی ..

 

وغـذای مـانده ات را میـدهی..


و بـه ثـروتـمندان هـدایای بـا ارزشـی ..

 

کـه بـه آنها مـحتـاج نـیـسـتـند...

 

  • نای دل


گـفـتم: عـاشـق پَـت ومَتـم...

 

 گـفـت: حـتما بـخاطـر ایـنکـه خـیلی خـنده دارن..

 

گـفـتم: نـه بـخاطـرایـنکه اگـه دنیا رو هـم خــراب کـنـن..

 

 هـمدیـگه رو خــراب نـمیـکنـن...

 

 

  • نای دل

حـرمتها کـه شـکسـته شـد


حـضرت عـیسی مسیح هـم کـه بـاشی

 

نمیـتوانـی دل شـکسته را احـیا کـنی...

 

آنچه در دسـتت بـود، امانتی پنهان بود که حراج شد،


آنـچه نـباید بگویی گـفته شـد...


فـاجعه را یــک عذر خواهی درسـت نمیکند!


حرف، حــرف ویـران کردن دل است،


نه دیواری خراب کنــی و از نـو بسازی!

 

دلی که ویران کردی، قصری بود که خود ساکن آن بودی..!!

 

  • نای دل

انسان ها آفریـده شده اند که به آنها ‏عشـق ورزیده شود

 

و اشیا ساخته شده انـد که مورد استفاده قـرار بگیرند...

 

دلیل آشفتگـی های دنیا این است که

 

 به اشیا عشـق ورزیـده می شود

 

و انسـان ها مورد استفاده قـرار می گیرنـد!

 

  • نای دل

سعـی کـنـید چیـزی را بـه دل نگـیرید..

آن چـه آدم هــا درباره شـما مـی گـویند..

 

بـازتـابی از خــودشان اســت

نـه شـما...

 

  • نای دل