حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

۱۲ مطلب با موضوع «دوبیتی های اهل بیتی» ثبت شده است

وقـتی مـیروم در دلِ..

 

صـحـن گُــوهـرشـاد..


صـحـن دلـم گُــوهـرمــیشـود و


روح و جـانــم شــاد ...

 

  • نای دل

روزی کـه در قـیامـت


نـامه ی گـناهانـمان را بـرمَـلا میـکنـند

اشـکِ حُـب و غَـم بـر


عــلـی و اولـآدش


خــط بــه خــطِ


نامه ی گــناهـانـمان  را


پــاک مـی کـند . . .

 

  • نای دل

گنـاهـانـم مـرا  آواره  کــرده انـد..


تـنـها اُمــیدم..


عـملـیات امــداد رسـانی..


اهــل بـیـت اســت...

 

  • نای دل

مـا ریـــزە خــوارِ...


سـفـره ی بـاب الـحـوائـجیـم...

هـمیـن لـقمـە ی حـلال خـط قـرمـزی...


بـیـن مـا و گــناه کــشیــد...

 

  • نای دل

اربــاب عـاشـقـت هسـتم..

 

شـدیـدا دوستـت دارم ولـی..

 

دلـبـری هـایت بـمـانـد..

 

روزِ مـحشـر دلـبـرم..

 

  • نای دل

 

دلـم بـا یـاعـلی هـر بـار جـانـی تـازه مـیگیـرد..


کـتـاب عشـق بـا نـام عـلی شـیـرازه مـیگیـرد..


مـن از الـیـوم اکـملـت لـکم ایـنگونـه فـهمیـدم..


خـدا بـا مَـهـر او دیــن مـرا انــدازه مــیگیـرد..

 

  • نای دل

کــاش تــو قـابِ دوربیـن یه روز بـبیـنم..


مـن بـا چـشمِ خـیس و دو گنبـد پـشـتِ سـرم..


یــادگاری بمـونه بـرام ، سـلفی بـا حــرم..
 

خــالیِ هـنوز قــابِ عـکس اتــاق..


از عـکـس هـای سـلفی مــن ، مـا بـین دو حرم ...

 

  • نای دل


مـــن خــواب دیــده ام...


پـــس از آبــادیِ بـقـیع...

 

نــذرِ ضــریــحِ تــوســت...


النــگوهــای مــادرم...

 

  • نای دل


مــن عشـق را


کـنار ضـریح ِ تــو یـافـتم...

 

بــاقی تـمامـشـان


هـیـجانـات ِ کـاذب اسـت. . !

 

 

  • نای دل

 

منـم بـایـد بَـرم اره بـرم سَـرم بَـره

 

نــذارم هیـچ حـرومی طـرفه حَـرم بَـره

 

یـه روزی هـم مـیاد نفـسِ آخـرم بَـره

 

  • نای دل