نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۲۶ مطلب با موضوع «اجتماعی» ثبت شده است

دَماغشـون رو شـبـیـه خٌــوک میـکـنن...


لـب رو شُــتـری..


گُـوش رو الاغــی..


چَـشـم رو گــربـه ای..


اونـوقـت بهـشون بگــی حیــوون نـاراحـت میـشـن...

 

  • نای دل

دوگانه ســوز یعـنی...

در سـریـال عـاشـق قـرآن و قـرائـت قـرآن باشـه

اما در واقعیت عکـس های مٌدلینگش رو در صفحات ایـنترنتی منتشر میکنه..

 

دو گـانـه ســوز یــعنی...

سـریـال مـذهبی که دیالوگـش روی خود بازیـگران تاثیر مثبـتی نداره

پس چطور متوان توقع داشت این نوع سریال ها برای جامعه درس و الگو باشه..

 

دو گـانه ســوز یـعنی...

دخـتره در سـریـال عاشـق پـسر مقـید بـه دین و خدا میشود

امـا خــودش عکـس های بـی حجــابـیش رو

بــدون در نــظر گرفـتن مـَـحرم؛نـامحرم

در صفحات شخـصی اش برای عمـوم بـه نمـایش میــذاره

 

دو گــانه ســوز یـعنی...

در ســریال دم از مهجوریــت قــرآن بـزنه

و در واقعـیت حـجاب درست و حســابی نــداشــته بـاشه..

 

  • نای دل

عـروس اون هـا..


حـضـور بـا سـادگـی آرایـش و پـیرایـش و

 

حتـی بــدون زیـورالات گـران قـیمـت

 

عـروس شـاهزاده خـانـدان سـلطنـتی انـگلـیس

 

عـروس مـا..


مـراسمی برگزار میکنند کـه

 

مبـالغ زیـادی از آن بـرای لبـاس عـروس

 

بـا زرق و بـرق هـرچه تـمام‌ تَر

 

و آرایشـگاه‌هـایـی کـه تـمام سعی خود را

 

بـرای مـتفاوت‌ تَـر شـدن چـهره عـروس در

 

یـک شـب بـه کـار میـبرنـد، صـرف میـشـود.


بـایـد فـرهنـگ سـاده‌ زیسـتی هـمه‌ گیرشـود تـا یـک کشور پیشرفت کند

 

در غـیر ایـن صـورت تـشریفـات سـرگـرم کنـنده هسـتنــد

 

و موجـب عـقب‌افـتادگـی میـشـونــد...

 

  • نای دل

داعـش و گــروه های تُروریـستی


هـر چـه بـا عَـراق و سُـوریه کـردنـد


بـعضی هــا بَــدتـرش


بـا بیـت المال رفـتار کــردن...

 

نای دل

  • نای دل

یـارو بـا یـه عـکس لـخـتی،

 

بـا کـلی رنگ و قلم تـو صورتش، لب ها عـینهو شتر

 

کـنارشم  هـم شـوهـرش رو خـوابونـده عکـسو اشتراک کرده

 

بیـن هــزاران چشـم نــامحـرم بـعد زیــرعکس نوشته

 

قـضاوت مـمنوع یـا قضــاوت نکـنیم یا

 

قضـاوت مخـصوص خداست و از ایـن حرفا

 

آخــه شــتـر!


بـا ایـن شـکل و شـمایلی که واسـه خـودت درست کردی

 

و بـا ایـن حـرکتی که تـو زدی و همه رو

 

از زنــدگی شخصیــت مطـلع کــردی

 

چـطور انتـظار داری مردم در موردت قضاوت نکنند!

 

کـسی کـه بـرای اولـین بــارعکس های

 

ایـن زن و شوهری کـه کنـارهم تُـلپ شـدن رو ببینه؟!

 

نمیــگه چــرا اینها  مسـائل یــا عـکـس های

 

خـصوصیـشون رو بـرای همه به نـمایش میذارن

 

زنـدگی شـخصی کـه خـودت عمومـیش کردی

 

و اجـازه دادی هر بـی سرپایی سَـرک میکشه

 

به هیـکلت و زنــدگیت، انـتظار داری دخـالت نکنـند؟!

 

  • نای دل

صـفحه آگـهی روزنـامه را کـه ورق میـزنی

 

چشـمت به تقاضای استـخدام خـانم با ظاهـری مناسب میخورد

 

آدرس شـرکت را گـرفته و آمـاده حـرکت مـیشوی

 

امـا خـبر نـداری کـه شـانس انـتخابت بـه میزان آراستگی

 

مـدنـظر شـرکت که همـان آرایش زیاد اسـت، بـستگی دارد.

 

بـرخی شـرکت ها وجـود دارند که هــدفشان ازاستخدام

 

جـذب نـیروی کـار نیست بلکه برای


رفـع بـرخـی نـیازهای شخـصی خـود

 

میخـواهند یـک زن را استـخدام کـنند

 

وقتـی شـرط استــخدامی بـه جــای مـدرک و تـجربه کـاری شده

 

جــوراب شـلـواری..!!!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت دیدن عکس کامل مکالمه اینجا کلیک بفرمایید..

  • نای دل

 از لـحاظ مـادی به استـقبال دهـه مُـحرم ( از لباس وغیره) آماده شویم

 

ولـی فـرامــوش کنـیم کــه خـود را

 

 بــرای پــندهای قـیام حسـینی آماده کنیم.

❌❌❌

❌❌❌
 دخـترک هـای بـه خـود رسـیده و آرایـش کـرده

 

و آدامـس در‌ دهـان و پٌــرحرف و بـی خیـال

 

به عزای حسینی بیایند گویی در حال تماشای برنامه تلویزیونی هستند

 

و هیـچ گـاه بـر مـصیبت ابـاعبـدالله غمــگین نمی شـونـد.
❌❌❌
❌❌❌
 حسـین بـرای مـا فقط نـشانه ای بــرای سیـنه زنی و گـریه کردن

 

و داسـتان های غمگیـن باشد و درس قــیام و بـزرگمنشی

 

و ظلـم ستـیزی امـام حسیـن را فــراموش کــرده ایم
❌❌❌

❌❌❌
‌ کــاروان هـای عـزاداری حـرکت کنـند

 

و انـبوهی از زبـاله بـرجـای گـذارنـد

 

و عزاداران فـراموش کنند که آنـطرف سطل هایی برای زباله هم هست.

 

  • نای دل

 مــادربـزرگ خــدا بـیامرزم از 

 

سَـنجـاق استـفاده هــای گــونـاگـونـی میــکرد مـثلا..

 

سَـنجاق رو میـزد بـه روســریش و یـا گـوشه لـحافش

 

یـا بـا سَنـجاق  ژاکـت بلـند خــود رو کــوتـاه میـکرد

 

امـا بـرخـی بـه اصـطلاح روشنــفکرها(!!)

 

از سَنـجاق استــفاده هــای دیــگه میـکنـن

 

کـه میـخوان بـگن مـا چــقدر خـفن بـودیم و هستـیم..

 

و از مُـد روز عــقب نـیستـیم..

 

  • نای دل

وقـتی بـچه آوردن شــود عـار


ســگ بــازی می شود افـتخار


مـن اُمـل بــودن را تـرجیـح میدهـم


تــا بـه ایــن زنــدگی نَـکبت بـار

 

وقــتی سـگ بازی میشود افـتخار


مــیشود کـلاس مــیشود تــمدن

ایـن عیـن بی شـعوریست  که بـا سگ زندگی میکنند


اسـمش را هـم میگـذارند حـمایت از حـیوانـات

 

  • نای دل

اگـه ایـن روزا تــو شـهر عکـس هایی از

 

چـشم و ابـرو و گـیسو ی کــمند و قـد بلـند روی بـنرها میبینید


ایـن خانم های بــنده خدا ، فــکر کردن این نامزدی همــون نامزدیه!!

 

ارزش ها انـدک؛انـدک کـم رنـگ شـدن در ایـن دوران.

 

ازپوسترهای بـزک کرده جهـت چشم نـوازی عابران اسـتفاده میکنند

 

دورانی است که بعضی ها دادگاه قیامت را فراموش کردند..


و فکر میکنند نه قیامتی هست و نه حساب و کتابی..

 

دورانی اسـت که بعـضی ها..


دیـن خـدا را چـوب میزنند به قیـمت دنیایشان..


و میـل به زنـدگی و ریاست آنها را مـست کرده..

 

خیـایان هـای شـهر مـا مملو اسـت..


مملو از نـگاه ها به عکس های کاندیدا زن کـه بـرای لذایذ ثـانـیه ایـست..


مـملو از غیـرت های واژگون شـده..


مـملو از پـوشـش عـریانیست که مُـد روز گـشته..

 

جـایی کـه بعـضی هـا ایـنگونـه هـنرشـون رو ثـابت میکـنند..


آرایش شدید کن و موهایت را بنداز

 

بیرون تر و با مردها قاه قاه بخند بلندتر


و بـقول خـودشان..!

 

حالا شـدی یـک کاندید و روشنـفکـر زن نــاب مامانی..

 

  • نای دل