نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۱۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

عـزیـزی مـی گفـت :

 

ﻫـﻤﻪ ﭼﯿـﺰ “ﮐـﻢ ﮐـﻢ” ﺍﺗـﻔـﺎﻕ میـفته

 

ﭘـﺲ ﺣـﻮﺍﺳﺖ ﺑـﺎﺷﻪ ﮐـﻪ “ﯾﻬـﻮ” ﻣﺘـﻮﺟﻪ ﻧـﺸﯽ

 

ﮐـﻪ خیـلی ﺩﯾـﺮ شـده واسـه دوسـت داشـتن پــدر و مـادرت ...

 

  • نای دل

 هـمسر بـاید کـسی بـاشد کـه

تـو را ، بـآ هَمـه ی خُـوبی هـآ و بَـدی هآیَـت بخواهَد

بآ هَمـه ی ضَـعف هآ و قـوت هآیَت

 

 هـمسر بــاید کسـی بـاشد کـه

پَر پَرواز بَرآی رسیدَن به خُدا بآشَد

نه غُل و زنجیـر اَسارت بَرآی فـرو رَفتَن در بَدی هآ

 

 همسر باید کسی باشد که

نَمآز خواندَنَ ، عَقاید و بآورهایَت را بآل و پَر دَهد.

نه اینکـه داشته هآیَـت را هَم از تو بگیرَد

 

همسر باید کسی باشد که

الگویَش ،خدیجه و فآطمه بآشَد و زندگی اَش نَمآد وقار

همسر باید کسی باشد که خدا را بیادت بیاورد و زندگی تان را الهی بسازد..

 

  • نای دل

نفرین میکـرد بچه های به ظاهر مؤمنش رو

 

نیاز به مراقبت داشت،میگفت فقط سالی یکبار باهام تماس میگیرن!

  دلــش خــون بــود!

 

پ ن:

عاق والدیـن یکی از گناهانیه که انسان در

همیـن دنیا عذابش رو میبینه و به آخـرت نمیرسه...

 

  • نای دل

سعـی کـنـید چیـزی را بـه دل نگـیرید..

آن چـه آدم هــا درباره شـما مـی گـویند..

 

بـازتـابی از خــودشان اســت

نـه شـما...

 

  • نای دل

 بـه چـشـمان شـما سـوگند آقــا

کـه ایـن دنـیا نـدارد

ارزش مـانـدن

بـدون طلـعت خــورشید رویـت..

 

  • نای دل

ای بنــده ی مــن..

آنگاه که به نمـاز مـی ایسـتی

آنچنــان بـه سخنـانت گـوش میـدهم

که گویی همـین یک بنــده را دارم..

و تــو آنچـنان از مــن غــافـلی

که گـویی چنــدین خــدا داری..

 

  • نای دل


 چه بد دورانـی اسـت که لـذت های زود گـذر میشود احـلا من العسل..!؟

 زمانی که حرام خدا از کارایی بیفتد و شـهوترانی کارکرد مغز را از بین ببرد.

 

به همین دلیل است که مغز هایشان دل پیـچه میگیرد از نـگاه های مسموم..!؟

 بعــضی هـا هــم فـکر میکـنند.. اگر از کنـار یـک دختـر رد بـشن

و متــلک نـندازن امتـیـاز اون مـرحلـه رو از دسـت دادن...!!

 

 آیــا ایـنها نمـی دانـند کـه بدنبال غــرایز جـنسی رفـتن

مــانند لیسـیدن عسـل بـر روی لـبه شـمـشیر اسـت..!؟  • نای دل

 

 همه حـــــیای یک پسر اینه که

وقتی نگاش به دختری میفته

 

سرشو بندازه پایین بگه"

میخوام با این چشـــــما آقامــو ببینم..  • نای دل


آیا وقتی تلفن روی آیفون باشه حاضری هرحرفی رو بزنی؟!

عالم روی آیفونه❗️

خـداهم صدامونو میشنوه

هم تصویرمونو میبینه ...

ان الله بعباده لخبیر بصیر

اوبه بندگانش آگـاه وبیناست

 

  • نای دل

حســــــــــین جان

بـی تــو هــر روز هـمـدم مـن مـیشود عــکس حــرم

عــکس هــم بــد نـیست امــا اصـل کـاری بــهتر اسـت . . .

 

  • نای دل