نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۹ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

اعــتـــمـاد دو طـرفـه..

همینجوری بـاش کـه مـیـخوای هـمـسـرت بـاشـه..

 

یــعـنی خــدایی شــدن..
 

کـاری کـن هـمســرت جـز تــو مَـردی را نشناسـد..

 

  • نای دل

حــق داشــت...

 

بـه رابـطـه هــای مـجـازیـش رو بــیاورد..

 

چـــرا کــه...

 

رابــطه هـای واقــعی اش زهــرمــاری اند..

 

  • نای دل

اگـر خــدا را دوسـت داریم، خـدا گـفته اسـت


لَا یَـسْخَرْ قَـومٌ مِّـن قَـوْمٍ (همـدیگر را مسخـره نـکنید)

اگــر خــدا را دوسـت داریم، خــدا گـفته است


وَلَا تَـلْمِـزُوا أَنـفُسَکُم (ازهـمدیـگر عیـب جـویی نـکنید)


 اگــر خــدا را دوســت داریم، خـدا گـفته است


وَلَا تَـنَابَـزُوا بِـالْأَلْـقَابِ(لقب زشت به هم ندید)


 اگــر خــدا را دوسـت داریم، خــدا گـفته اسـت


لَا یَـغْتَـب بَّعْضُـکُم بَعْـضًا(از دیـگری غیـبت نکـنید)


اگـــر خـدا را دوسـت داریـم، خــدا گـفته اسـت


یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ(چشم‌هایت را از نگاه به نامحرم، پاک نگهدار)

 

  • نای دل

مَــرد اونــی نـیسـت کـه..

 

سـوار مـاشــین آخــرین مُــدل بــشه و

 

چـشمش دنــبال نـاموس مَــردم بــاشه..

 

مَــرد اونـیه کـه..

 

واسـه حـفـظ نـامـوس مــن و تـو..

 

مجــبوره یـه عُـمر ســوار ویــلچر بـاشه..

 

  • نای دل

‌بـچـه بــــود و


دلـش بـستـنی میـخواست سمـج شـده بــود و


مــحکم ایسـتاده بـود تـا بستـنی اش را بـــگیرد...


بــا تـمـام بــچگی اش پــیروز مــیدان بــــود...


و مـــــن...؟!


نـاگهـان یــادِ مــیـدانِ انـتـظار امـام زمان افــتادم..


کــه اگـر بــه انــدازه‌ی بـستـنی سـرِ ظـهرِ تـابسـتان..


میـلش را داشــتم پــیروزش مـی شــدم..


شـما مـا را بـه بــزرگوار ی تان ببــخشید آقـاجان..

 

  • نای دل

یــادش بـخیـر...


قـدیمـا میـرفـتیم خـونه مـادربـزرگ هـمه کـنار هـم می خوابـیدیم..

 

تـا نـزدیـکای صبـح ریـز؛ ریـز حـرف می زدیـم و می خندیـدیـم..

 

ولـی الان اکــثرا بــا گـوشـیـشون میـخوابـن..!؟

 

  • نای دل

وَقَـالَ الـرَّسُولُ یَـا رَبِّ إِنَّ قَـوْمِی اتَّخَـذُوا هَٰـذَا الْـقُرْآنَ مَهْـجُورًا...

 

«و پـیـامبــر فــرمــود: پــروردگــارا..

 

قـوم مـن ایـن قـرآن را رهـا و از آن دوری کــرده‌اند»

درد دوری از قــرآن..


از آنـجـا شـروع شـد که مسـلمانان بـه جـای خـواندن قـرآن و عـمل به آن،

 

آیـات قـرآن را قـاب نمودنـد و بـرای زیـبایی و دکـور در خانه ازش استفاده نمودند.

درد دوری از قــرآن...


از آنــجا شــروع شـد کـه مسلمانـان، هنـگامـی کـه یـک شخص فـوت می کرد..

 

قــرآن را از بـلنـد گوی مسـاجـد بـرای اعــلام مـرگ دیـگران پـخش کردنـد..

 

و شــد نــوایی بــرای فـهمـیدن مــرگ دیــگران...

 

  • نای دل

 

مـادرم پـیامبـری بـود بـا یـک زنـبیل پُـر از معـجزه...

 


یـادم هـسـت دراولـین ســوز زمـستـانی...

 

 

الـنگـوهـایـش را بـه بـخاری تـبدیـل کـرد...

 

  • نای دل

یـه خـانـم مـذهـبی نـگران نـیسـت شـوهـرش بـهش خـیانـت کـنه ..

 

چـون یه آقای مذهبی از  خدا میترسه لذا هیچوقت به زنش ظلم نمیکنه خیانت نمیکنه

💙


یـه خـانـم مـذهبی نگـران نـیست شوهـرش بـه خـانومایه دیـگه نـگاه کـنه..


چـون مـیدونه شوهـرش معتـقد بـه آیه ی قل للمومنین یغضوا من ابصارهم هست..

💙


یـه خانـم مـذهبی نگران نـیست کـه ممکنه شوهـرش یه وقت اذیتـش کنه..


چون این حدیث امام حسن علیه السلام  رو شنیده که دخترتون رو به فرد با تقوا بدید

 

چــون اگـه دوسـش داشــته باشه ســواستـفاده نمیـکنه..

 

اگــرم دوسـش نــداشته باشه بخــاطر خــدا اذیـتش نمیـکنه ..

💙


یه خانم مذهبی روزی چند بار از شوهرش جمله ی دوستـت دارم رو میشنوه..


چـون ائـمه تــو احـادیث به آقـا یـاد دادن که باید به خانم ابراز محبـت کنی ..

💙


یـه خـانم مذهبی همه کـارای خونه رو تنها انجام نـمیده و تو  خونه  کمک داره..


چــون اهل بیت علیهم السلام به شـوهـرش  سـفارش کردن..

 

کـه تــو کـارای خـونه بــه خـانمت کـمک کــن..


چـون الـگوش حضرت علی علیہ السلامه که تو خونه کار میکرد..

  • نای دل