حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

۱۱ مطلب با موضوع «حوالی خدا» ثبت شده است

گــاهـی انــسان...

 

تـب کـرد ؛ درد داشــت به راحـتی نـمازش را نمیـخواند..

 

گــاهـی هــم آخــرین بـاری کـه نماز را..

 

 آهسـته خواند و طولانی؛ کمر درد داشت والا اهـسته نمیخواند..

 

 عاشـق نیـستیم هـنوز بـرای نـماز صبـح بـیدارمـان میکـنن..

 

امـا بــودن عـاشـقان واقــعی کـه..

 

زیر بمباران دشمن و با پای تیر خورده نماز را فراموش نمیکردند..

 

آیـا بهـونه تــو واســه نـماز نـخوندنـت بدتــر از ایـنه..!؟

.

+ برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

مــذاکرات آشــتی فـــرد گناه کـــار با خـدا (مذاکرات 1+1)

 

خدایــا: من لذت گناه را ترک میکنم

 

و در مقابل تو تحریم لذت مناجات را از من بردار..

 

خدایا: من کسانی را که تو دوستشان نداری را ترک میکنم

 

و در مقابل تو لذت با خود بودن را به من بده

 

خدایا: من پناهگاه شیطان را ترک میکنم

 

و در مقـابل تو پناهگاه امن خودت را به من بده..

 

خــدایــا...

 

بـــرای شـفاف سازی گــام اول را من بر مــیدارم

 

و سانــترفیوژهای گنــاه را که شیــطان در وجــودم  برپا کرده

 

را یکی یکی و بــا کمک تو از کار مــی اندازم..

 

هستــه ای درونــی ام را خــودت غنـی ســازی کن...

 

آدم شـــدن حـــق مســـلم مـــاست...

 

  • نای دل

وقـتی گمـشده ما در این عـالم مـقام، ثـروت، قدرت و...از این قبیل مسایل باشد،


ذهـن و فـکر و قــوه مخیله مـا در نــماز سـریعآ بـه سراغ هـمـین امور میـرود.


گـاهی ایــنجور نـماز میـخوانـیم...

 

الله اکـبـر..


فـوتبـال امـشب..


فــردا مهمـونی دعــوتیم..


عـجب ماشـینی بـود تــوی خـیابان..


چـک فـردا نـکنه پـاس نـشه بـیفتم زنــدان..

 

بـرای عـروسی چـی لـباس بـپوشـم..


السـلام عـلیکم ورحـمه الله وبـرکاتـه..


درنـمازهـای مـا هـمه چـی هسـت  الا خـدا..

 

  • نای دل

اگـر خــدا را دوسـت داریم، خـدا گـفته اسـت


لَا یَـسْخَرْ قَـومٌ مِّـن قَـوْمٍ (همـدیگر را مسخـره نـکنید)

اگــر خــدا را دوسـت داریم، خــدا گـفته است


وَلَا تَـلْمِـزُوا أَنـفُسَکُم (ازهـمدیـگر عیـب جـویی نـکنید)


 اگــر خــدا را دوســت داریم، خـدا گـفته است


وَلَا تَـنَابَـزُوا بِـالْأَلْـقَابِ(لقب زشت به هم ندید)


 اگــر خــدا را دوسـت داریم، خــدا گـفته اسـت


لَا یَـغْتَـب بَّعْضُـکُم بَعْـضًا(از دیـگری غیـبت نکـنید)


اگـــر خـدا را دوسـت داریـم، خــدا گـفته اسـت


یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ(چشم‌هایت را از نگاه به نامحرم، پاک نگهدار)

 

  • نای دل


گـاهـی خــدا انـقدر زود بــه..

 

خــواستـه هــامـون جــواب مـیـده..

 

کــه بــاورمـون نـمیشـه از طــرف..

 

خـــدا بــوده ایــنجـاسـت کــه..

 

 مـیـگیـم عـجـب شــانـسی اوردم..

 

  • نای دل

وقـتی از عـالـم و آدم مـیـبرم..


وقـتی صـدام بـه هیـچ کـجا نـمیـرسه..


وقــتی زانــوهـام مـیـلرزه..


وقــتی پـاهام سـست مـیشـه..


هـمیـن کـه اسـمتـو مــیارم..


مـثـل یـه بـاریکــه نــور،قـلبم روشـن مـیشه..


ســرپــا مـیشم ؛ قـدم هـام مـحکـم مـیشه..


چـون مـیدونـم تـو هـستـی وهـمـین کـافـیه...

 

  • نای دل

اوج شــرمنــدگـی اونــجـاسـت...

 

 یـه روز کـه نـا شکری میـکـنی...


و گـناه انـجام مـیـدی...

 

دقـیـقا تـو هـمـون روز خـدا بـرات...


یـه اتـفـاق خـوب رقـم بـزنـه...

 

➕ الـــهی العفـــو . . .

 

 

  • نای دل


کـشتی نـوح را یــک

 

غـیر حــرفه ای ساخـت..!!

 

امـا کـشـتی تـایـتانـیک را هـزاران حـرفه ای...

 

بـا خدا بـاش تـا هیـچ طـوفانی نـتواند

 

در مقـابلت قــد عـلم کــند...

 

 

  • نای دل

حرفهایتــــــ

املاء میشوند ؛

 

دو فرشتــه می نویسنـــد و

این نامه را خدا نمره میدهد

 

مواظبــــــــ باش

حرفـــــ بیــــهوده نــزن

چه برســـد به اینـــکه گنـــاه باشد...

 

  • نای دل

ای بنــده ی مــن..

آنگاه که به نمـاز مـی ایسـتی

آنچنــان بـه سخنـانت گـوش میـدهم

که گویی همـین یک بنــده را دارم..

و تــو آنچـنان از مــن غــافـلی

که گـویی چنــدین خــدا داری..

 

  • نای دل