حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

۱۲ مطلب با موضوع «حجــاب» ثبت شده است

تُـف بـرای غَـیرت

 

همیـن مَـردانی اســت

 

کــه نـامــوسشان را

 

بَــزک کــرده اند

 

و بـر سـر هـر کـوچه و بَـرزن

 

مـی چــرخـانـنـد...

 

  • نای دل

تــوجه کــردید بعـضی هـا هـم هـسـتند

 

کـه تـو خـیابـونا ایـنجوری راه مـیـرن

 

یـعـنی که مــن مـتوجه نـبودم کـه شالم افـتاده

 

ایـنها را با آرام اخـتصاصی روشنـفکر عُـقده ای بشـناسید...

 

  • نای دل

اگـه زیـر شـلواری بـابـاتو بـا تـیشرت داداش وسطـیت..

 

کـه مـامانـت یـه مـدت برای گـرد گـیری و یـه مدت..

 

بـه عــنوان دَم کـنی ازش استـفاده مـیکرد..

 

و دامـن خــدا بـیامروز مادر بــزرگت..

 

و عرق گـیر دایی کوچیکـتو بـه هم وصل کـنی تنت کنی

 

بــیایی تـو خیــابون شــوو اجــرا کـنی..

 

جـماعت روشــن فــکر نــما میـگن اوه مــای گاد..

 

عجـب تـیــپی عجـب سلیـقه و ذوق هــنری ایی..

 

امـا همـین جــماعت همـیشه در صــحنه..

 

بـه حـجاب و چــادر میـگن گـونی و کــارتون یـخچال..

 

  • نای دل

امـروزه بـرخی هـا پـول هـای گـزافی میدهـند تا شـلواری به پـا کنند که

 

تـا دیــروز کسی به علـت بـی کلاسی و نـشان از فـقـر..

 

آنرا نه تنها انتخاب نمیکرد بلکه بـعنوان یک عیب شـلوار را دور می انداخت

 

اما حالا همان عیب مُـدی شده است که هزاران تومان پول آن است..

 

بـرخی از کسـانی کـه هــم پـول خــرید چنین شلوارهایی را نــدارنــد..

 

برای هم رنگ شدن با جماعت شلوار ســالم خود را پـاره میکنند..

 

  • نای دل

 

حـکـایـت بـعضـی از آقایونی..


کـه زنـشـونـو مثـل عـروسـک مـیـارن بـیـرون..


مـثـل حـکـایــت ایــن اســت کـه..


 یـه نــون داغ و کـبـاب دستـت بـگیــری جـلوی..


آدم گـرسـنه و بـگی : فـقـط بُـو کـن ولـی نـخـور.!؟

 

  • نای دل


دلـت را شـیشه ای کـن نـه مـانـتوات را


 چـه مـیـدانی شـایـد خـریــدار نـگاهـت


تـو را بـرای شـیـشه مـانـتوات خـواسته


 نـه شـیـشه دلـت و مـیشـکند و مـیشکـنی..


و جـمـع کـردنــش سـخت اســت


دسـتانـت را زخـمـی میــکـند❗️

 

  • نای دل


نـــه❌


تـــو مــلکـه نــیسـتی..

 

مـلکـه قــیمـت لــباســش 13هــزارتـومن نـیسـت❗️

 

مـلـکه دنــبـال خــودنـمایی نـیـست...


مـلـکه جــارنــمیـزنـه مـلکه هسـت..

 

نــشـون دادن پــا و دســت و بــدن جــایـگاه مـلکه نـیست..

 

تــو ملـکه نـیسـتی،اگــه ملــکه بــودی دنـبال تــوجه نـبودی..

 

  • نای دل

تـمام شـهر هـم کـه زلیـخا شوند و عشوه گری کنند..

 

در برابر دیدگانـت تـو یـوسـف باش..

 

یـوسـف گـونه رفـتار کـن..

 

شــاید بـا یـوسـف بـودن تـو..

 

    زلـیـخا هـم بـه خـودش آمــد...

 

  • نای دل


هـرکـس کـه چـادر میـکند بـر سـر کـه مـومن نـیسـت...


مـن از حـجـابِ بـی حـیاها سـخـت بـیـزارم...

 

  • نای دل

آدم هزار متر زیرخط فقر اقتصادی باشه
اما چند میلیمتر زیرخط فقر فرهنگی نباشه


نـادان در مُرداب بیشتر دست و پا میزنه
بـرای دیـده شـدن
بـه امـیـد نـجـات


کـاش میـدونست کـه مـرگ
حمـاقـتـش رو پـیشاپـیش جـشن گـرفته !

 

  • نای دل