نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۱۸ مطلب با موضوع «صرفا جهت تلنـگر» ثبت شده است

ایـن یـکی زیـرآبــی رفـت بـرای ســوار بـر مَـردم

 

مـدیری کـه فقـط حقـوق شهـریور مـاه آن 99 میلـیون تـومان است..

 

.

.

و ایـن یـکی زیـر آب رفـت بـرای ایـجاد رفـاه مَـردم

 

کـارگری کـه بـرای رفـع آبگرفتگی در روزهـای بارانی

 

بـا از خـودگذشتگی اینـطوری داخـل مسیـر فـاضلاب میره..

 

نـه بـا ژن خــوب کــار پیــدا کــرده


نـه میــز و دفـــتر کــار داره


نـه حقــوق نجــومی مــیگیره


نــه گـردن دیگــران میــندازه

 

فـقط و فـقط مسئـولیت پـذیره و بـخاطر مَـردم هـمه کار میکنه

.
+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

آقای محتـرمی کـه کـنار یـه خـانـم تـو تـاکسی نشستی
بـاور کن خانـومی که تـوی تاکسی کنار شما نشـسته

 

هـمون قـدری که شمـا کرایه میـدی کـرایه میـده
هـمون قـدری کـه شمـا حـق داری راحت بشـینی

حـق داره راحـت بـشیـنه


چـرا بـاید انقـدر خـودشو مچالـه کنـه که وقتـی پیـاده شد

بـه فیزیـوتراپـی نیاز داشـته بـاشـه


 چـرا بـایـد انقـدر بـه سمـت مخالـف نگاه کنه که گردنش خشک شه

 چـرا تـو تـاکسی یادت میفته باید جیـب هاتو وجـب به وجب بگردی

چـرا بـاید خـدا خـدا کنـه زودتـر پـیاده بـشی

و نـفر بعـدی کـه میـاد یـه خـانوم باشـه

 چـرا هرچی اون خـودش و جمع میـکنه شما گشـاد تر میشینی

و وقـتی هـم که بهـت تـذکر میده عصـبانی میشی و انکار میکنی

 اگـه به حساسیـت هاش اعتقاد نداری لااقل بـهش احترام بذار


یـه تشـکر هم بکنـیم از اون آقـایانی کـه وقتی

یـه خانـم تو تاکسی کـنارشـون میشـینه میـگه
خـدا خـیرش بـده یه امروز و تا مقـصد راحت میشـینیم

یـه لحـظه فـکر کنـید ایـنی کـه کنارتون نشسـته نـاموس خـودتونه...

 

  • نای دل

وقـتی رانـنده تـاکسی مسافـر شهرستـانی نـاآشنا

 

را در شـهر دور خودش می چرخانـد و دو برابر کرایه میگیرد


ایـن دزدی اســت...

 

وقـتی کـارمند ممـلکت بـه جـای کـار

 

مـیگوید سیـستم قطـعه و بـازی میـکند و فـیلم دانلود میکند


ایــن دزدی اســت...

 

وقـتی بـه جای حل کـردن مشـکل مردم، مـدام وعده میدهید

 

اعـتماد آنـها را می دزدیـد و در ادامه ایـمان

 

و دیـن و بـاورش هـم بـه خــدا کـمرنگ میشود


ایـن دزدی‌ اســت...

 

وقـتی پــزشکی برای «نــفع رسانـدن»

 

به همکار و رفیق رادیـولــوژیست خـود

 

بـیمار بـی خبر از هـمه جـا را بـه او حـواله مـیکنـد


ایـن دزدی اســت...

 

دزدهای تـابلودار دزدهـایی

 

کـه دسـت و پـایـشان را خـالکوبی اژدها میـکنـند،

 

بـه مـراتب از دزدهای کـت و شـلوار پـوش

 

و ادکـلن  زده قـابل تـحمل تـرنــد..

 

  • نای دل

تـهـوع آوره بـا افــرادی مـواجـه بـشی کـه

صـدای تـکبیر نمــازشون گوشـتو پـاره میکنه

تـا صـدای اذان رو میشـنون میـدوان سـمت مسجد

ولــی یــکبـار از پـسر همـسایه نـپرسیــدن

 

چـرا چنــد سـاله همین یه دست لباسـو میـپوشی

ـــــــــــ     ـــــــــــ

کـسی کـه صـد مـدل لـباس رنـگی میپـوشه

 

آرایـش میکنـه بـعد یک پارچه به اسـم چـادر میندازه رو سرش

 

فـکر میـکنه چــادریه! این پـارچه بیـشتر شبـیه شـنل هسـت

 

بـه این خــانم نمیــگن چــادری، میگــن شـنلی!!!

 

پـس لطـفا آبـروی چادریــهای واقــعی رو نـبریـم…

ــــــــــ      ــــــــــ

ازبـعضی آدم هــای " مــذهبــی نما " بایــد تـرسید!

 

آنــان به درجــه ای رسیــده انــد


کــه مـطمئن هســتـند


هــر کــاری بکننــد اشکــالی نــدارد!!

 

چــون فــکر می کــنـند


بــا عبــادت کــردن جبــرانش میـکنـند..

 

  • نای دل

عـشـق  را سـلاخی کـردنـد...


آن زمـان کـه خـلاصه شـد در

 

چـت کـردن و ارسـال بـوسه و قـلب ایـنترنـتی


خـلاصه شـد در دوسـتت دارم گفـتن هـای

 

پـی در پـی کـه هیـچ تعـهدی بـه دنـبالش نـبود


شـب بخـیر گـفتن هـایی کـه از سـر عـادت بـود


و عـزیـزم گـفتـن هـایی کـه از سـر جَـو گـیری بود

و عـشـق کـشـته شـد درسـت همـان زمـانـیـکه


عـشق را فقـط  در عـشوه گـری هـا و دلـبری های یـک دختر

 

و قـد و قـامـت و  تـهِ ریـش پسـر جسـتجو کـردن


و در مُـرداب تـعفـن بـرانـگیـز هـوس


عـشق را لـگـد مالـش کـردنـد...

  • نای دل

فـرهـنگ یـعنـی...


خـودمـان را کـنـترل کنـیم،

 

اگـر خـطایی از کسـی سر زد سـریـع بـه پـای بـد بودنش نگذاریم

 

فـرهـنگ یـعنـی...


تـوی کـار دیـگران سـرک نـکشی، زنـدگی هـرکس مال خودشه

 

فـرهـنگ یـعنی..


واسـه چـیزی کـه مــال خــودمـون نـیست ارزش قـایل بـاشیم

 

 فــرهنگ یــعنی..

بـه بـچه هـامون بگـیم دروغـگو دشمن خـداست بعد تلفن که زنگ می زنه

 

بـابـاهـه بـه بـچش نـگه بـگو مـن خـونـه نـیسـتم

 

فــرهنـگ یعــنی..

 

لـهجه دیــگران را مسـخره نکنـیم .

 

فــرهنگ یــعنی..


کـسی تــو گــوشی خـود عکـسی به مـا نشان داد

 

عـکس هـای قــبلی و بـعدیش را نـبیـنیم .

 

فــرهنگ یـعنی..

 

دخــتر هــمسایه 30 سـالـشه چــرا ازدواج نـکرده

 

چــرا خــواستگار نــداره الان تـرشیـده میـشه به ما ربطی نداره

 

  • نای دل

این مهریه‌های بالا بیشتر از اینکه نشونه ارزش دختر باشه

 

یه چیزی هست تو مایه‌های "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود"

 

گـاهــی هــم..

 

 مــراسم خــواستگاری..


فــرقـی بــا بـنگاه مــعامـلات نــدارد...

 

و اینگونه شد که...

 

دختران را با مهریه های سنگین در نمایشگاه ازدواج عرضه کردند

 

تـقاضـا کــم شــد و تـماشاچــی بـسیار...

 

و هـمـین بــدعت هـاست کـه ایـن روزها...

 

سـن ازدواج داره امپر میچـسباند بـه سقـف...

  • نای دل

در روزگــارهـای قـدیـم بـودنـد مـادرانـی کــه

 

فـرزنـدانـشان را آنـچـنان پـرورش دادنـد

 

کـه تـا سـندی بـاشد بـرای نـسل آیـنده کـه

 

هر کجا نامـوس و اسـلام در خـطر باشد آنها را فدا خواهند کرد

 

امـــــا امــــروزه...!

 

مادری کـه هـفـت قـلـم آرایـش میـکنـد و بـیرون میـاید

 

و از همـون دمـه در خـونـه از مَـرد هـمسایـه بـگـیر تا..!؟

 

و هنـگام برگـشت بـه خـونه ده ها چـشـم

 

از ترکـیب بنـدی رنـگها و زیـبایش لـذت میـبرند

 

مـادرانی کـه بی تفاوت نـسبت بـه شـریعـت هسـتند

 

و در برخـورد بـا نـامـحرم کلی بـرای همدیگه احـساس تـرکـوندن

 

میخواهند چه نسـلی را تـحویل دهـند..!؟

 

  • نای دل

اگـر دیـدی فـرزند کـسی منـحرف شده است پـیش داوری نکن

 

و خـانواده‌اش را مـسخره و مـتهم به بـد تربیت کـردن فرزندشان نکن

 

چرا که نـوح با مشکل فرزند و همـسرش مواجـه بـود در حالی‌ که صفیّ خداست

 

زنـدان رفـته و زنــدانی را مـسخره نـکن چــرا کـه

 

حـضرت یوسف سـال‌هـا زنـدان بود در حالی‌ کـه در نـزد خـدا صدیق هست

 

غـافـل را مســخره و متـهم به گـنهکار و مقـصر نـدان چــرا که

 

حضرت یونس یک چشم بهم زدن غفـلت کرد، درحالیکه در نزد خدا رسول است

 

شـغل و حــرفه دیـگران را تـمسخر نـکن چــرا که

 

حـضرت لـقمان نـجار، خـیاط، و«چوپان» بـوده است و در نزد خـدا حکیم هست

 

کـسی را کـه همه به بــدی و ناسـزاگوئی یـاد می‌کنـند به مسـخره نگیر

 

و مـگو وضـعیت شـبهه برانـگیزی دارد چــرا که

 

به حـضرت محمد ﷺ سـاحر، مـجنون، می‌گفـتـند و در نـزد خدا حبیب هست

 

  • نای دل

صرفا جهت تلـنگر به آن دسته از آقا پســرهای که میگویند..


به عشق دلــم & میشه ولـم..!!

 

دخـتری کـه هـفت قـلم آرایش میکنه و بـیرون میـره..

 

و از هـمون دمـه درِ خـونه از مَـرد همـسایه بـگیرتـا.....!؟

 

و هنـگام بــرگشت به خــونه ده ها چــشم از..

 

تــرکیب بــندی رنگــها و زیــبایش لــذت میـبرن..

 

دخـتـری کـه دیـن خـدا را بـخاطر دنـیا کنـار مـیذاره..

 

آستـین هایـش را بـالا زده انـگار بـا خــدا دعــوا داره..

 

ایـن دخترک را میگویم که با نافـرمانیش به روی خـدا شمشیر میشکه...

 

دخـتری کـه بـا غــرق شـدن در آرایـش سهام زیـبایی..

 

خـودش را در بــورس خیابـان عـرضه مـیکـند...

 

آیا چـنین دخـتری بـه درد زنـدگی کـردن میـخورد...!؟

 

  • نای دل