حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

۱۰ مطلب با موضوع «صرفا جهت تلنـگر» ثبت شده است

اگـر دیـدی فـرزند کـسی منـحرف شده است پـیش داوری نکن

 

و خـانواده‌اش را مـسخره و مـتهم به بـد تربیت کـردن فرزندشان نکن

 

چرا که نـوح با مشکل فرزند و همـسرش مواجـه بـود در حالی‌ که صفیّ خداست

 

زنـدان رفـته و زنــدانی را مـسخره نـکن چــرا کـه

 

حـضرت یوسف سـال‌هـا زنـدان بود در حالی‌ کـه در نـزد خـدا صدیق هست

 

غـافـل را مســخره و متـهم به گـنهکار و مقـصر نـدان چــرا که

 

حضرت یونس یک چشم بهم زدن غفـلت کرد، درحالیکه در نزد خدا رسول است

 

شـغل و حــرفه دیـگران را تـمسخر نـکن چــرا که

 

حـضرت لـقمان نـجار، خـیاط، و«چوپان» بـوده است و در نزد خـدا حکیم هست

 

کـسی را کـه همه به بــدی و ناسـزاگوئی یـاد می‌کنـند به مسـخره نگیر

 

و مـگو وضـعیت شـبهه برانـگیزی دارد چــرا که

 

به حـضرت محمد ﷺ سـاحر، مـجنون، می‌گفـتـند و در نـزد خدا حبیب هست

 

  • نای دل

صرفا جهت تلـنگر به آن دسته از آقا پســرهای که میگویند..


به عشق دلــم & میشه ولـم..!!

 

دخـتری کـه هـفت قـلم آرایش میکنه و بـیرون میـره..

 

و از هـمون دمـه درِ خـونه از مَـرد همـسایه بـگیرتـا.....!؟

 

و هنـگام بــرگشت به خــونه ده ها چــشم از..

 

تــرکیب بــندی رنگــها و زیــبایش لــذت میـبرن..

 

دخـتـری کـه دیـن خـدا را بـخاطر دنـیا کنـار مـیذاره..

 

آستـین هایـش را بـالا زده انـگار بـا خــدا دعــوا داره..

 

ایـن دخترک را میگویم که با نافـرمانیش به روی خـدا شمشیر میشکه...

 

دخـتری کـه بـا غــرق شـدن در آرایـش سهام زیـبایی..

 

خـودش را در بــورس خیابـان عـرضه مـیکـند...

 

آیا چـنین دخـتری بـه درد زنـدگی کـردن میـخورد...!؟

 

  • نای دل

حـسیـن کـه بـاشـی..


پـسرت را مـقابـل دشـمن بـالا میـبری..


 شـاید کـسی بـه بهـانه ی جـرعه آبـی بهشـتی شـود..


ســرت را مـی دهــی..


دیــن ات را نــگه مـیداری..


بـرای مــاندن فــدا می شــوی...


چـیزی بـرای معـشوق ات کـم نمیـگـذاری..


پــسرات را، دخـتر ات را، خــواهرات..


مــا بــرای مــانــدن راه حســین..


از چــه چیــزمــان گــذر کـردیـم..؟!

 

  • نای دل

 

از خــودمـان انـسانـیت بـه جـا بـگـذاریم...

 

نــه فـقـط یـک آدم...

 

تــولــید مـثـل را...


هــر جــانــوری بـلـد اسـت...

 

  • نای دل

هـله هــوله❗️

 

یـکـی از آثـار شـوم چــشم چــرانی..


ریــزه خــوری شــهوانی سـت..

 

یـعـنی فــرد آنـقـدر هـله هـوله میـخـورد..


کــه وقــتی بـه حـلال خـود مـی رسـد..

 

دیـگر اشـتـهایــی بــرایــش نـمی مــانـد!

 

  • نای دل


دنـیایـی کـه بـرای خـودمـون مـیسـازیـم ...

 

دنـیـای آخــرتــمونــو مــیســازه ...

 

مــراقــب آجــرهـــایــی کــه...

 

 بــه اشـتــباهــی مــیـزاریــن بــاشـیـن...

 

  • نای دل


‌ گاهــی ‌‌


لا اله الا الله ‌گفتنِ ما


حکــم گنــاه کبـیـره را دارد⚠️

 

در مجلس غیبت نشسته ایم


گوینده را تشــویق میکنیم

 

میگوییم:


لا اله الا الله


تا بقیه اش را بگوید❗️

 

  • نای دل

حــواست بـاشـه


داری بـه چـی میـخندی!

 

بـاور کــن


چـند دقـیقه خـندیـدن


به رنـجـونـدن خـدا و خلـق خـدا


نمـی ارزه✋

 

مبـادا قـومی رو


سـوژه ی خـنده هـات کنی!

 

 

  • نای دل


نـذار  شیـــــطان بهت مسـلط بشه


 و تو دلــت جا کنه❗️

 

 تـا یه وسـوسه و فکـــــر بدی


 به دلـــ❤️ــت رسید


فــورا به خـدا پنــــاه بــبر!

 

  • نای دل


رفیقم! خــدا همه جا هسـت..

 

وقتی بخاطر لبخندش گناهی رو


تــرک میکنی⛔️

 

وقـتی کنـایه هـای دیگران رو


بخاطر رضایـتش تحمــل میکنی😣

 

❤️شــک نـکن❤️


داره نگـــاهت میکـنه..

 

  • نای دل