نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۹ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 

قــدیـما...

 

ایــن بـخـاری هـای عــلاءالدین آدمـا رو...

 

 

دور هــم جـمـع مــیکرد الان شـده وای فای...

 

  • نای دل

بـه پــسراتـون یــاد نــدیــد..

 

مَــرد کــه گــریـه نـمیـکـنه..!؟

 

یــاد بــدیــد مَــرد کــه..


اشـک پــدر؛ مــادر وهـمـسرش رو در نـمیـاره..

 

  • نای دل

حـسیـن کـه بـاشـی..


پـسرت را مـقابـل دشـمن بـالا میـبری..


 شـاید کـسی بـه بهـانه ی جـرعه آبـی بهشـتی شـود..


ســرت را مـی دهــی..


دیــن ات را نــگه مـیداری..


بـرای مــاندن فــدا می شــوی...


چـیزی بـرای معـشوق ات کـم نمیـگـذاری..


پــسرات را، دخـتر ات را، خــواهرات..


مــا بــرای مــانــدن راه حســین..


از چــه چیــزمــان گــذر کـردیـم..؟!

 

  • نای دل

شـب است امـا نـور چـهلچـراغ هـا و هـیات هـای عــزاداری ،


شـب های پـایـتخـت را آنـقدر روشـن کـرده تـا چـهره هـای آرایش کرده

 

و مـوهای فـشـن شـده دخـتران بـیش از قـبل دیــده شود.

لــب هـای قـرمـز شده، مــوهای بـلونـد شده و شــال و روسـری های کـوتـاه 

 

بـه هـمـراه سـاپـورت هـایی کـه بـعضـا حـتی روی آنـها یـا حسـین نـوشتـه شده است،

 

مـصداق بـارز شـب هـای مـحـرم امـسال اسـت.

 

ایـن روزها امـا سـایـت هـای ایـنتـرنـتی نـیـز پـر شـده است از تـبلیـغات

 

بـرای فـروش لباس های ویژه محرم که بر حاشیه های شب های محرم دامن میزند.

 

در واقع می توان گـفت، دیـگر آن زمـان هـا گـذشته کـه بـه احـترام عـزای حسینی

 

آرایـشـگاه هـای زنـانـه و مـردانـه تـعطـیل می شد چـرا کـه مشـتریی نــداشـت.


داریـم دقـیـقـاً بـه کـجـا مـیریـم؟

  • نای دل

خــوش بــحـال کـسـانـی کـه..

 

هـم زنـجـیـر مـیـزنـند..

 

و هـم زنـجـیـر از پــای گـرفـتاری بـاز مـیکنـند..

 

هــم سـیـنه مـیـزنــند..

 

و هــم سـیـنه دردمـنـدی را از غـم وانـدوه نـجـات میـدهند..

 

هــم اشــک مـیـریــزنـد..

 

هــم اشــک از چــهره ی انـسانـی پـاک میکـنند..

 

هــم ســفره می انــدازنــد..

 

هــم نــان از ســفره کــسی نـمـیـبرنــد..

 

ان وقــت بــا افــتـخار بــگـویـند یـا حسـیـن..

 

  • نای دل

اربــاب عـاشـقـت هسـتم..

 

شـدیـدا دوستـت دارم ولـی..

 

دلـبـری هـایت بـمـانـد..

 

روزِ مـحشـر دلـبـرم..

 

  • نای دل

 

حـکـایـت بـعضـی از آقایونی..


کـه زنـشـونـو مثـل عـروسـک مـیـارن بـیـرون..


مـثـل حـکـایــت ایــن اســت کـه..


 یـه نــون داغ و کـبـاب دستـت بـگیــری جـلوی..


آدم گـرسـنه و بـگی : فـقـط بُـو کـن ولـی نـخـور.!؟

 

  • نای دل


یـه نــوع آلــزایـمر هسـت..

 

کـه فـقط مـامـانـا دارن..

 

ایـنطوریـه کـه شما بـدتـرین..

 

کـارو در حـقـشون مـیکنـید..

 

امـا یـه سـاعــت دیــگه..

 

هـمه چـی از یـادشـون میـره..

 

  • نای دل

 

ﯾَـﻮﻣَـﺌِـﺬٍ ﺗُــﺤَﺪِّﺙُ ﺍَﺧــﺒـﺎﺭَﻫـﺎ ..

 

‏ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ‏( ﻗﯿﺎﻣـﺖ‏) ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨـد‏‏..

.

.

    ای ﺍﻧﺴـــــﺎﻥ ... .

 

ﻣﻮﺍﻇــــﺐ ﻗــــﺪﻡ ﻫﺎیی که ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎﺵ ...
 

ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬـــــــﺎﯾـﺖ : ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨـــــــﺎﻩ ﻣﯿﺮﻭی..

 

ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﮑــــﯽ میـروی..

 

ﭼــــﻮﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻣﯿـــﻦ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ . .

 

  • نای دل