حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

بـعـضی هـا


در زبــان


دَم از خــدا مـی زنــند


و بــعضـی هــم


در عــمـل...

 

  • نای دل

تـهـوع آوره بـا افــرادی مـواجـه بـشی کـه

صـدای تـکبیر نمــازشون گوشـتو پـاره میکنه

تـا صـدای اذان رو میشـنون میـدوان سـمت مسجد

ولــی یــکبـار از پـسر همـسایه نـپرسیــدن

 

چـرا چنــد سـاله همین یه دست لباسـو میـپوشی

ـــــــــــ     ـــــــــــ

کـسی کـه صـد مـدل لـباس رنـگی میپـوشه

 

آرایـش میکنـه بـعد یک پارچه به اسـم چـادر میندازه رو سرش

 

فـکر میـکنه چــادریه! این پـارچه بیـشتر شبـیه شـنل هسـت

 

بـه این خــانم نمیــگن چــادری، میگــن شـنلی!!!

 

پـس لطـفا آبـروی چادریــهای واقــعی رو نـبریـم…

ــــــــــ      ــــــــــ

ازبـعضی آدم هــای " مــذهبــی نما " بایــد تـرسید!

 

آنــان به درجــه ای رسیــده انــد


کــه مـطمئن هســتـند


هــر کــاری بکننــد اشکــالی نــدارد!!

 

چــون فــکر می کــنـند


بــا عبــادت کــردن جبــرانش میـکنـند..

 

  • نای دل

وَ لا یَـحْسَـبَنَّ الَّـذِینَ کَـفَرُوا أَنَّـما نُـمْلِی لَـهُمْ خَـیْرٌ

 

لِأَنْفُـسِهِمْ إِنَّـما نُـمْلِی لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْـماً وَ لَهُـمْ عَذابٌ مُهِینٌ

 

گمـان نکنـند آنـهایى کـه کافـر شدند، مهلتى که به ایشان میـدهیم

 

براى آنها خـوب است بلکه مهـلت میدهیم تا به گناه و طغیان خود بیفزایند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چرا بعـضی آدم ها با کوچـکترین گـناهی تـو هـمین دنیا مجازات میشن.

 

اما یه سری هر گناهی دلشون میخواد مـیکنن و روز به روز هم پیشرفت؟

 

پـــس عــدالــت خـدا کــجاست !!

 

 آدمـها ســه دسـته انــد..

1.عـینک

2.ملـحفـه
3.فــرش

 

وقـتی یـک لـکه چـایی بنـشیند روی عـینک

 

بلافـاصلـه آن را با دسـتمال کـاغذی پـاک میـکنی

 

وقـتی هـمان لـکه بـنشیند روی ملـحفه میـگذاری سر مـاه که

 

با لباسها و ملحفه ها جـمع شود و هـمه را با هم با چَنـگ میشویی

 

امـا وقـتی همـان لکه بنشیند روی فـرش میـگذاری

 

سـر سـال بـا دسـته بـیل بـه جـانش مـی افـتی

 

خـدا هم با بـنده های مومـنش مـثل عینک رفتار می کـند.

 

بنده های پاک وقتی خطا کردند بلافاصله حالشان را می گیرد البته در دنیا و خفیف


دیـگران را بـه موقــعش تـنبیه میکـند آن هـم با چَــنگ،


و آن گــردن کلفـت هایــش را میــگذارد تا چرک هاشان جمع شود.

 

  • نای دل

اون قـدیما پُـشت بـام ها مـیخوابـیدم و سـتاره ها رو می شمردیم

 

و دلــمون بــه وسـعت یـه آسـمون بــود

 

ایـن روزها چــشم میــندازیم بـه سقـف محـقر اتاقمون

 

و گــرفتـاریـهامون رو یکـی یکـی مـی شماریم

 

قـدیما یه تـلویزیون سیـاه وسفـید داشـتیم و یـه دنیای رنگی


این روزها تلویزیون های رنگی و سـه بعدی و یه دنیای خاکستری

 

یـه زمـانی دامــادها شــب عــروسی از شـدت

 

خــوشــحالی ذوق مــرگ مــی شـدنـد


الان از یـک دامـاد در شـب عـروسـیش میـپرسی

 

چـه حـالی داری مـیگه واسـه ایـن شب آنقدر سختی کشیدم

 

و بـدهکارم کـه میـخوام امشـب زودی تــموم بـشه بَره..

 

  • نای دل

اگـر تـعریـفت از آزادی ایـنه

 

کـه خـودتـو  مثـل نـمایشـگاه


 بـه هـمه نـشون بـدی


بـدان ایـن تـو نـیستی کـه آزادی


ایـن بــازدید از تـوئه کـه آزاده


هـمـون کـه بــالاش میـنویـسن


بـازدیـد بــرای عـموم آزاد اسـت..

 

عـکس بـالا کـه مشـاهده مـیکنـید

یـه بـازیـگر هـست شـاید سـر سـاختـمون کـارگـر بـوده یـا

بَـنا بـوده یا چاه کَـن بـوده یکدفعه هوس عکس انداخته کرده مگه نه...!!!!

  • نای دل

صـفحه آگـهی روزنـامه را کـه ورق میـزنی

 

چشـمت به تقاضای استـخدام خـانم با ظاهـری مناسب میخورد

 

آدرس شـرکت را گـرفته و آمـاده حـرکت مـیشوی

 

امـا خـبر نـداری کـه شـانس انـتخابت بـه میزان آراستگی

 

مـدنـظر شـرکت که همـان آرایش زیاد اسـت، بـستگی دارد.

 

بـرخی شـرکت ها وجـود دارند که هــدفشان ازاستخدام

 

جـذب نـیروی کـار نیست بلکه برای


رفـع بـرخـی نـیازهای شخـصی خـود

 

میخـواهند یـک زن را استـخدام کـنند

 

وقتـی شـرط استــخدامی بـه جــای مـدرک و تـجربه کـاری شده

 

جــوراب شـلـواری..!!!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت دیدن عکس کامل مکالمه اینجا کلیک بفرمایید..

  • نای دل

حــواسمان بـه چــروک هایِ دور چـشم 

 

مـادرانـمان و لـرزش دســت های پـدرانمان باشد

 

حــواسمان بـه تَـر شـدن هـای گـاه و بـیگاهِ

 

چـشم هایِ کـم ســو و دلتـنگیِ شان بـاشد!

 

حـواسمان باشـد که آنها خیلــی زود پیر میشوند!

 

حــواسمان باشـد خیــلی زودتر از آنچه

 

فــکرش را میکنیم  از کنــارمان می روند...

 

حواسمان باشد که آنها تمامِ عمر حواسشان به ما بوده


به آرام قد کشیدنمان بوده ، به نیازها ونازهایمان بوده

 

آنــها یک روز آنــقدر پــیر میشوند که

 

حتـی اسمهایــمان را هم فراموش میکنند

 

حـواسمان به گرانـترین و بی همتاترین عشقهایِ زندگیمان باشه..

 

  • نای دل

فـقط جُمـعه هـا یـادت مـیکنـیم...

 

آن هـم هـروقـت سَـرمون خـلوت بـشه...

 

و کـار دیـگه ای نــداشته بـاشــیم...

 

ایــن اســت انــتظار مــا...

 

  • نای دل

وَقُـولُـوا لِلنَّـاسِ حُـسْنـا

 

بـا مـردم بـه زبـان خـوش سخـن بگـویید

ـــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ

 بـهتریـن سخنـى کـه دوسـت داریـد

 

مـردم بـه شـما بـگویـند، بـه آنـها بـگویید.


چـرا کـه خداونـد عزوجل، لعـنت کننده، دشـنام دهنده،

 

زشـت گفـتار، بـد زبـان را دشــمن مى‌دارد

 

و بـا حیـا، بـردبـار و عفیـف را دوسـت دارد

 

  • نای دل

تـصویـر شمـاره 1

 

عـکس گـرفـتن ۳ رزمـنده بـا ۳ خـانـم در جـبهه

 

کـه هنـگام عـکس گـرفتن از شـدت حـیا سـر را به زیر انداخته


فــدای چشـم هـای پـاک اون روزا

 

تـصویـر شـماره 2

 

مسـابقه در مـجلس بـرای سلـفی گرفتن با خانمی خارجی و

 

 گـروهی از نـمایـندگان کـه بـرای عـکس با زن خـارجی

 

آب از لـب و لـوچـه شـان سـرازیـر مـیشود

 

با نیـش باز و دسـت دراز و آرزوی یک عکـس از خانومی ایتالیایی!!

 

  • نای دل