نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

وقـتی رانـنده تـاکسی مسافـر شهرستـانی نـاآشنا

 

را در شـهر دور خودش می چرخانـد و دو برابر کرایه میگیرد


ایـن دزدی اســت...

 

وقـتی کـارمند ممـلکت بـه جـای کـار

 

مـیگوید سیـستم قطـعه و بـازی میـکند و فـیلم دانلود میکند


ایــن دزدی اســت...

 

وقـتی بـه جای حل کـردن مشـکل مردم، مـدام وعده میدهید

 

اعـتماد آنـها را می دزدیـد و در ادامه ایـمان

 

و دیـن و بـاورش هـم بـه خــدا کـمرنگ میشود


ایـن دزدی‌ اســت...

 

وقـتی پــزشکی برای «نــفع رسانـدن»

 

به همکار و رفیق رادیـولــوژیست خـود

 

بـیمار بـی خبر از هـمه جـا را بـه او حـواله مـیکنـد


ایـن دزدی اســت...

 

دزدهای تـابلودار دزدهـایی

 

کـه دسـت و پـایـشان را خـالکوبی اژدها میـکنـند،

 

بـه مـراتب از دزدهای کـت و شـلوار پـوش

 

و ادکـلن  زده قـابل تـحمل تـرنــد..

 

  • نای دل

 

بـه مـادرش


فـقط یـک بـار گـفت "عـزیـزم"


آن هـم در شـعر اعـلامیه ی تَـرحـیم بـود...

 

  • نای دل

ازدواج بـا قـیـافه هـای سـاختـگی

 

و مٌـدهای خــیابـانی عــاقـبـتش

 

هـمیـن زنــدگی سَـگی اسـت

 

کـه فـقط طـلاق 'طـلاق' طـلاق

 

ازدواج بـا ایـمان کـنید

 

کـه زیـبایـی اش واقـعی و مـانـدگار اسـت...

 

  • نای دل