نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

حــواسمان بـه چــروک هایِ دور چـشم 

 

مـادرانـمان و لـرزش دســت های پـدرانمان باشد

 

حــواسمان بـه تَـر شـدن هـای گـاه و بـیگاهِ

 

چـشم هایِ کـم ســو و دلتـنگیِ شان بـاشد!

 

حـواسمان باشـد که آنها خیلــی زود پیر میشوند!

 

حــواسمان باشـد خیــلی زودتر از آنچه

 

فــکرش را میکنیم  از کنــارمان می روند...

 

حواسمان باشد که آنها تمامِ عمر حواسشان به ما بوده


به آرام قد کشیدنمان بوده ، به نیازها ونازهایمان بوده

 

آنــها یک روز آنــقدر پــیر میشوند که

 

حتـی اسمهایــمان را هم فراموش میکنند

 

حـواسمان به گرانـترین و بی همتاترین عشقهایِ زندگیمان باشه..

 

  • نای دل

فـقط جُمـعه هـا یـادت مـیکنـیم...

 

آن هـم هـروقـت سَـرمون خـلوت بـشه...

 

و کـار دیـگه ای نــداشته بـاشــیم...

 

ایــن اســت انــتظار مــا...

 

  • نای دل

وَقُـولُـوا لِلنَّـاسِ حُـسْنـا

 

بـا مـردم بـه زبـان خـوش سخـن بگـویید

ـــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ

 بـهتریـن سخنـى کـه دوسـت داریـد

 

مـردم بـه شـما بـگویـند، بـه آنـها بـگویید.


چـرا کـه خداونـد عزوجل، لعـنت کننده، دشـنام دهنده،

 

زشـت گفـتار، بـد زبـان را دشــمن مى‌دارد

 

و بـا حیـا، بـردبـار و عفیـف را دوسـت دارد

 

  • نای دل

تـصویـر شمـاره 1

 

عـکس گـرفـتن ۳ رزمـنده بـا ۳ خـانـم در جـبهه

 

کـه هنـگام عـکس گـرفتن از شـدت حـیا سـر را به زیر انداخته


فــدای چشـم هـای پـاک اون روزا

 

تـصویـر شـماره 2

 

مسـابقه در مـجلس بـرای سلـفی گرفتن با خانمی خارجی و

 

 گـروهی از نـمایـندگان کـه بـرای عـکس با زن خـارجی

 

آب از لـب و لـوچـه شـان سـرازیـر مـیشود

 

با نیـش باز و دسـت دراز و آرزوی یک عکـس از خانومی ایتالیایی!!

 

  • نای دل

 از لـحاظ مـادی به استـقبال دهـه مُـحرم ( از لباس وغیره) آماده شویم

 

ولـی فـرامــوش کنـیم کــه خـود را

 

 بــرای پــندهای قـیام حسـینی آماده کنیم.

❌❌❌

❌❌❌
 دخـترک هـای بـه خـود رسـیده و آرایـش کـرده

 

و آدامـس در‌ دهـان و پٌــرحرف و بـی خیـال

 

به عزای حسینی بیایند گویی در حال تماشای برنامه تلویزیونی هستند

 

و هیـچ گـاه بـر مـصیبت ابـاعبـدالله غمــگین نمی شـونـد.
❌❌❌
❌❌❌
 حسـین بـرای مـا فقط نـشانه ای بــرای سیـنه زنی و گـریه کردن

 

و داسـتان های غمگیـن باشد و درس قــیام و بـزرگمنشی

 

و ظلـم ستـیزی امـام حسیـن را فــراموش کــرده ایم
❌❌❌

❌❌❌
‌ کــاروان هـای عـزاداری حـرکت کنـند

 

و انـبوهی از زبـاله بـرجـای گـذارنـد

 

و عزاداران فـراموش کنند که آنـطرف سطل هایی برای زباله هم هست.

 

  • نای دل