نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۳ مطلب با موضوع «افتخارات نای دل» ثبت شده است

 تـوکل کـردن و تـکیه بـر خـدا داشتـن

 

ایـن بسیـار عـالی است که یـک بَنـده بـه بینشی برسد که

 

از هـمه مـادیات عـالـم قـطع امـید کــرده و

 

فَـرج کارش را فقط در دسـت پر قدرت خـدای عالم تاب ببیند و بس..

 

 کسـی کـه بـرای رضـای خـدا کار می کند هـرگز متضرر نمی شود

 

چـرا کـه بـرای کسی کـار می کند که سریع الـحساب است

 

و ذره ای از عـمل خَیـر هـم از چشمـش نمـی افتد

 

و یا مثـل انسـان ها دچـار فرامـوشی نـمی شود

 

چنـین شخـصی همـیشه با طـراوت و بـا نـشاط و نو خواهد بود.

 

و اینچنین خدا مٌزد به ما میدهد...

 

+برای مشاهده بهتر تصاویر زیر روی آنها کلیک کنید+

 

  • نای دل

 

 بـر خـود لازم مـی دانـم درنـهایت ادب و احـتـرام

 

تـشکر ویـژه خـود را بـیان نمایم بـه پاس بذل محبت ها و الطاف خالصانه

 

شـما عـزیـزان کـه با حـضور گـرم و صمـیمانه خـود باعث شـدن که

 

بـرای بـار دوم وبــلاگ نـای دل (حـرف دل)

 

در سـال 96 بـعنـوان وبــلاگ بــرتـر شـناخـته بـشـود...

 

  • نای دل

بـه نـام خــدا

 

تـشکر میـکنم از بـزرگوارانـی کـه به وبـلاگ

 

حـرف دل (نـای دل) سَـر میزنـند و بـرای

 

هـر مـطالـبی نـظر مبـارکشـون رو قـید میکنند

 

در سـایـه ی همـین لطـف شـما عـزیـزان

 

وبـلاگ حـرف دل (نـای دل) در طـی یکـسال

 

بـعنوان وبـلاگ بـرتـر سـال ۹۵ شـناخته شـد..