نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «به رنگ خدا» ثبت شده است

اگـر خــدا را دوسـت داریم، خـدا گـفته اسـت


لَا یَـسْخَرْ قَـومٌ مِّـن قَـوْمٍ (همـدیگر را مسخـره نـکنید)

اگــر خــدا را دوسـت داریم، خــدا گـفته است


وَلَا تَـلْمِـزُوا أَنـفُسَکُم (ازهـمدیـگر عیـب جـویی نـکنید)


 اگــر خــدا را دوســت داریم، خـدا گـفته است


وَلَا تَـنَابَـزُوا بِـالْأَلْـقَابِ(لقب زشت به هم ندید)


 اگــر خــدا را دوسـت داریم، خــدا گـفته اسـت


لَا یَـغْتَـب بَّعْضُـکُم بَعْـضًا(از دیـگری غیـبت نکـنید)


اگـــر خـدا را دوسـت داریـم، خــدا گـفته اسـت


یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ(چشم‌هایت را از نگاه به نامحرم، پاک نگهدار)

 

  • نای دل

وقـتی از عـالـم و آدم مـیـبرم..


وقـتی صـدام بـه هیـچ کـجا نـمیـرسه..


وقــتی زانــوهـام مـیـلرزه..


وقــتی پـاهام سـست مـیشـه..


هـمیـن کـه اسـمتـو مــیارم..


مـثـل یـه بـاریکــه نــور،قـلبم روشـن مـیشه..


ســرپــا مـیشم ؛ قـدم هـام مـحکـم مـیشه..


چـون مـیدونـم تـو هـستـی وهـمـین کـافـیه...

 

  • نای دل

اوج شــرمنــدگـی اونــجـاسـت...

 

 یـه روز کـه نـا شکری میـکـنی...


و گـناه انـجام مـیـدی...

 

دقـیـقا تـو هـمـون روز خـدا بـرات...


یـه اتـفـاق خـوب رقـم بـزنـه...

 

➕ الـــهی العفـــو . . .

 

 

  • نای دل

  • نای دل


رفیقم! خــدا همه جا هسـت..

 

وقتی بخاطر لبخندش گناهی رو


تــرک میکنی⛔️

 

وقـتی کنـایه هـای دیگران رو


بخاطر رضایـتش تحمــل میکنی😣

 

❤️شــک نـکن❤️


داره نگـــاهت میکـنه..

 

  • نای دل

 هـمسر بـاید کـسی بـاشد کـه

تـو را ، بـآ هَمـه ی خُـوبی هـآ و بَـدی هآیَـت بخواهَد

بآ هَمـه ی ضَـعف هآ و قـوت هآیَت

 

 هـمسر بــاید کسـی بـاشد کـه

پَر پَرواز بَرآی رسیدَن به خُدا بآشَد

نه غُل و زنجیـر اَسارت بَرآی فـرو رَفتَن در بَدی هآ

 

 همسر باید کسی باشد که

نَمآز خواندَنَ ، عَقاید و بآورهایَت را بآل و پَر دَهد.

نه اینکـه داشته هآیَـت را هَم از تو بگیرَد

 

همسر باید کسی باشد که

الگویَش ،خدیجه و فآطمه بآشَد و زندگی اَش نَمآد وقار

همسر باید کسی باشد که خدا را بیادت بیاورد و زندگی تان را الهی بسازد..

 

  • نای دل

ای بنــده ی مــن..

آنگاه که به نمـاز مـی ایسـتی

آنچنــان بـه سخنـانت گـوش میـدهم

که گویی همـین یک بنــده را دارم..

و تــو آنچـنان از مــن غــافـلی

که گـویی چنــدین خــدا داری..

 

  • نای دل


آیا وقتی تلفن روی آیفون باشه حاضری هرحرفی رو بزنی؟!

عالم روی آیفونه❗️

خـداهم صدامونو میشنوه

هم تصویرمونو میبینه ...

ان الله بعباده لخبیر بصیر

اوبه بندگانش آگـاه وبیناست

 

  • نای دل