نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

حـمـید فــرخ نـژاد (بـازیـگر سیــنما)

 

۸۰ میـلیون ایـرانـی میـخوام نـباشــن

 

اگـه خـم بـه چـشم بـچه ام بــیاد بـرام مـهم نـیسـت..

.

.

یـک مــادر (در سـال ۵۹ و هـمزمان بــا آغـاز جـنگ)


کـاش فــرزنــدان بـیـشتــری داشــتم..

 

تــا فــدای اســلام و ایـــران بـــکـنم..

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

دخـتـر خـانمـی  ســوار تـاکـسی شـد

 

کـه بـه محـض سـوار شـدن روسریـش رو بـرداشـت

 

راننـده موقـع سـوار شـدن ازش خواسـت حجابشـو رعایت کـنه

 

خانمـه فهمـید در خودرو شخـصی راننـده باید به خواسـت راننده رفتـار کند

 

ولی نفهـمید در عالمـی کـه صاحبش خداست باید به خواست خـدا رفتار کـند..

 

  • نای دل

یَـا أَیُّـهَا الَّـذِیـنَ آمَنُـوا لَا تَـأْکُلُـوا أَمْـوَالَکُـم بَیْـنَکُم بِـالْبَـاطِلِ


اى کـسانـى کـه ایــمان آورده ایــد،

 

امـوال یکــدیـگر را به باطـل (و از طـریق نامشـروع) نـخوریـد..

.

.

هـموطـن عـزیـز وقـتی ماشــین چـپ میـکنـه

 

اگـه صاحـب بـار راضــی نیــست و مثــل

 

قحـطی زده هـا میـری بــارشــو غـارت میکـنی

 

هیـچ فـرقـی بـا دزدای ســر گــردنـه نــداری!

 

بـا فــرهــنگ بـاشــیـم لطـفا..

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir
  • نای دل