حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

امــر بـفرمـا..

بـا خـونَـم وضـو مـی گیرم..

فقـط نگــذار مـولـآ..


اقـتدا نـکرده بـر تـو
مــن بـمیـرم . . .

 

  • نای دل

  • نای دل

بــه رویِ دنــیا بــست


چــشم هـایـی را کـه


نــذر خـدا کــرده بـود...

 


 

  • نای دل

تا دختر نَگِه
. × مـیـو ×
.
پسر نمیگه .
× بـیـو × . . . !!


  • نای دل


مـیکند نـام قـشنگـش به خـدا دلـبری ام

 

از طـفولیـت خـود تـا بـه کـنون حـیدری ام

 

 

  • نای دل

عـزیـزی مـی گفـت :

 

ﻫـﻤﻪ ﭼﯿـﺰ “ﮐـﻢ ﮐـﻢ” ﺍﺗـﻔـﺎﻕ میـفته

 

ﭘـﺲ ﺣـﻮﺍﺳﺖ ﺑـﺎﺷﻪ ﮐـﻪ “ﯾﻬـﻮ” ﻣﺘـﻮﺟﻪ ﻧـﺸﯽ

 

ﮐـﻪ خیـلی ﺩﯾـﺮ شـده واسـه دوسـت داشـتن پــدر و مـادرت ...

 

  • نای دل

 هـمسر بـاید کـسی بـاشد کـه

تـو را ، بـآ هَمـه ی خُـوبی هـآ و بَـدی هآیَـت بخواهَد

بآ هَمـه ی ضَـعف هآ و قـوت هآیَت

 

 هـمسر بــاید کسـی بـاشد کـه

پَر پَرواز بَرآی رسیدَن به خُدا بآشَد

نه غُل و زنجیـر اَسارت بَرآی فـرو رَفتَن در بَدی هآ

 

 همسر باید کسی باشد که

نَمآز خواندَنَ ، عَقاید و بآورهایَت را بآل و پَر دَهد.

نه اینکـه داشته هآیَـت را هَم از تو بگیرَد

 

همسر باید کسی باشد که

الگویَش ،خدیجه و فآطمه بآشَد و زندگی اَش نَمآد وقار

همسر باید کسی باشد که خدا را بیادت بیاورد و زندگی تان را الهی بسازد..

 

  • نای دل

نفرین میکـرد بچه های به ظاهر مؤمنش رو

 

نیاز به مراقبت داشت،میگفت فقط سالی یکبار باهام تماس میگیرن!

  دلــش خــون بــود!

 

پ ن:

عاق والدیـن یکی از گناهانیه که انسان در

همیـن دنیا عذابش رو میبینه و به آخـرت نمیرسه...

 

  • نای دل

سعـی کـنـید چیـزی را بـه دل نگـیرید..

آن چـه آدم هــا درباره شـما مـی گـویند..

 

بـازتـابی از خــودشان اســت

نـه شـما...

 

  • نای دل

 بـه چـشـمان شـما سـوگند آقــا

کـه ایـن دنـیا نـدارد

ارزش مـانـدن

بـدون طلـعت خــورشید رویـت..

 

  • نای دل