حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

ای بنــده ی مــن..

آنگاه که به نمـاز مـی ایسـتی

آنچنــان بـه سخنـانت گـوش میـدهم

که گویی همـین یک بنــده را دارم..

و تــو آنچـنان از مــن غــافـلی

که گـویی چنــدین خــدا داری..

 

  • نای دل


 چه بد دورانـی اسـت که لـذت های زود گـذر میشود احـلا من العسل..!؟

 زمانی که حرام خدا از کارایی بیفتد و شـهوترانی کارکرد مغز را از بین ببرد.

 

به همین دلیل است که مغز هایشان دل پیـچه میگیرد از نـگاه های مسموم..!؟

 بعــضی هـا هــم فـکر میکـنند.. اگر از کنـار یـک دختـر رد بـشن

و متــلک نـندازن امتـیـاز اون مـرحلـه رو از دسـت دادن...!!

 

 آیــا ایـنها نمـی دانـند کـه بدنبال غــرایز جـنسی رفـتن

مــانند لیسـیدن عسـل بـر روی لـبه شـمـشیر اسـت..!؟  • نای دل

 

 همه حـــــیای یک پسر اینه که

وقتی نگاش به دختری میفته

 

سرشو بندازه پایین بگه"

میخوام با این چشـــــما آقامــو ببینم..  • نای دل


آیا وقتی تلفن روی آیفون باشه حاضری هرحرفی رو بزنی؟!

عالم روی آیفونه❗️

خـداهم صدامونو میشنوه

هم تصویرمونو میبینه ...

ان الله بعباده لخبیر بصیر

اوبه بندگانش آگـاه وبیناست

 

  • نای دل

حســــــــــین جان

بـی تــو هــر روز هـمـدم مـن مـیشود عــکس حــرم

عــکس هــم بــد نـیست امــا اصـل کـاری بــهتر اسـت . . .

 

  • نای دل

  • نای دل

 

مَــرد بــودن بـه هـیکل نــیست بـه غـیـرته..

 

  • نای دل

دختره تو دانشگاه جلوی یه پسر رو گرفت وگفت:

 خیلی مغروری ازت خوشم میاد...


هرچی بهت امار دادم نگاه نکردی ولی چون

 خیلی ازت خوشم میاد من اومدم جلو...

  • نای دل