نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

یـک مُـشت خُـرده پـای غـرب زده در جـامعه هستـند که 

اسـلام را محکوم میکنـن کـه چرا زن را محـدود کـرده است.

نـهایت حضور زن از نـگاه غـرب زده ها یا روی جـلد مجلات،

خـوراکی ها، پوشاک، تبــلیغ ابزار صنــعتی و ... است..!!

 آیا خشونت بیش از این در حق زنی هست

که صبح که از خواب برمی خیزد

تـا شــب، دائـم اســترس زیـبا بـه نـظر آمــدن داشــته بـاشــد


هـمه هَـم و غـمش ایـن باشـد کـه مَــردان

انـدام شهـوت انگـیزش را تحسین کنند نه روح بلند زنانه اش را..؟

 برای نیل به این هدف تن به هر کاری

اعم از آرایش ها و جراحی های زیبایی

و انـواع مـواد مضر شیمیایـی و ... بــدهد و دائم با هم جنسان خودش

در مسابقه ای تمام نشدنی برای جلب نظر مَردان قرار بگیرد

نــبردی روزانه و همیشــگی و آخــر امــر جــز

افــسردگی و پـَـژمردگی و خــودکشی حاصلش نــباشد؟


یـک سیــفون کـم دارد کـه بـا کشــیدنـش

اشـرف مخلوقـات را از حــد کالا بودن هم پـایین تر بـبرد..


از آنها بعـید بـود کـه بـه یکـباره و ناگـهانی

اینـقدر واضـح آیـنده را نـشانمان بدهــند..
نـمیدانم، شـاید از دستشان در رفته! امـا به هر حال ما هنوز

جنـبه دیدن زندانی شدن او در بین شیـلنگ های توالت را نـداریم!

ما نهایتا عادت داریم که سطل ماستی در دست بگیرد،

و یـا از خودروی جـدید پـرده برداری کند،

که البته تا بیست سال پیش چشم دیــدن همین را هم نداشتیم!


 دیـدن ایــن تصــویر زیر خیلــی برایمــان زود بــود..

شیلنگ توالت!!
رژ قهوه ای!!
رخ زرد!!

 

تصویر بالا تبلیغ شلنگ توالت با استفاده از مانکن خانم!!!!

  • نای دل


حـیوانات جنـگل اعتــقادی بـه زنـدگی پـس از مَرگ نـدارن
بــه قــول روشنــفکران مشهــور جنـــگل

اونـا مُـرده پـرست نیـستن و سـر مَـزار کـسی نمیرن تا فاتحه بخونن
دیــن و مذهـب بـرای روشنفکران جـنگل غیر قـابل درک و خرافاتـه

تنـها هـدفِ روشنــفکران، پیـــدا کردن علـف یا شکاره و در نهایت

بــه چنــگ آوردن جنــسِ مــاده سـرحال تر و قلمرو بــزرگـتر

 روشـنفـکران انـسان خـط قـرمــز و محدودیـتی نـدارن
آزادِ آزادن
آزادی مـطلق
رابـطه جــنسی بــرای ایــن روشنــفکران

بـه دو قــسمت حــلال و حــرام تقــسیم نمـیشه


رابــطه جنــسی یعــنی نـــیاز
پــس مهـم نـیست از چــه راهی تامـین بشه

رابــطه جنـسی نَــر و ماده هـمه جـا و هـمه وقت آزاده! نیازه دیـگه
بـرای روشــنفکران پوشش و حجاب و این امّـل بازیا مـعنا نداره


جـنس نَـر بـاید بـه راحــتی بتــونه از روی انـدام جنسِ ماده

تــوانایی رابطه جــنسی و تولــید مثـلشو ببــینه و جـذبش بـشه

مَـردِ خوب مـَـردیه که قلــمرو بزرگتر(ملک و املاک) داشــته باشه

مـــهم نــیست از چــه راهـــی
هر چـی قلدرتـر و زورگو تر جذاب تـر

ازدواج بــرای روشنـــفکران معــنایی نداره
امــسال بــا یــکی
ســال دیــگه بــا اون یــکی

تـنها یـادگار جنـس نَـر بـرای ماده ها، بعد از سیر شـدن و ارضای غریزه

تـوله ایه کــه تــا چـند ســال بـایـد بزرگـــش کــنه

آرمــان و عقــیده برای این روشنفکران مـعنا نــداره
ایــن قــانون آنهاست و هرکس ضـدش عمـل کنه احمق قلـمداد مـیشه..!!!

.

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه+

 

 در کلیـپ بالا یـه لـحظه فــکر کـردم فـرانسه یا ایـتالـیاس تا ایــنکه ماشیـنای وطنـی رو دیـدم !!

  • نای دل

امــروز، حــق مظلــوم را میـخورنــد
فــردا در عــزایِ حسیـن(ع) سیـنه میزنـند و

بــرای مظلــومیتـش گـــریه می کــنند
امـروز،بانــیِ فـساد و فـقر و فلاکــت می‌شونــد
فـــردا بــانیِ سفـــره‌های مُحــرم


امـروز دل می‌شکنـند و تـا سرحدِ جنـون بی‌انصافی می‌کنـند
فـردا بـا چه آب و تابی از حسیـن(ع) و انصاف و آزادگی‌اش می‌گویند

و چـشم و دل‌هایِ خسـته و بیـــقرار را می‌گریانــند!
مُـحرم کـه تمام شد؛ روز از نُــو، و بـی انصافی‌هایشــان از نُــو...


قــرار بــود ایـن حادثــه، در یادها بـماند

تــا مــبادا ظلـم و ســـتم، تـــکرار شــود
قــرار نـــبود ایــن واقعــه و روایـــتش

سـفره‌ی پـر رونــقی باشد برایِ اهالــیِ ریا و تزویر


قـرار نبــود، کــارِ دنیایمان به ایــنجا بکشد
عـــده‌ای بگریـــند و عـــده‌ای بگریانـند
عـــده‌ای بزنــند و عده‌ای تماشا کنــند
عـــــده‌ای ببـــرند و عده‌ای بخورنـــد
و لابلایِ این تکرارها، اوضاعمان هر ثانیه وخیم‌تر شود


مــا راه را اشتــــباه رفته‌ایم
اگــر از حسیـــن(ع) پـــیروی می‌کردیـم
جیـــبِ ستــمکاران هر روز پُرتـــر
و ســفره‌ی قشرِ مظلوم، هر ثانــیه خالی‌تر نمی‌شـــد


اگـــر به جای تــظاهر و تعصب، عمل می‌کردیــم
ســایـه‌ی بی عــدالتی، انــقدر گسترده نمی‌شــد
حسین(ع) برایِ روشنـگری رفته بود، نه برایِ اعلامِ مظلومیت


افـــسوس...
مـا مدت‌هاسـت که اصـلِ مطلب را باخـته‌ایم

.

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه+

 

  • نای دل

مـرگ بـرای ما صـدای کــشدار آمبولانسی بود که مــحو می‌آمد و محو گم می‌شد

مـرگ «به حرمت و شرف لا اله الا الله» تشییع کنـندگان تـابوتی بود که

از توی پنـجره دید مـیزدیم و بعد پرده را می‌انــداختیم و برمی‌گشتیم سر کارمان

مــرگ سطلهای پـراز گل کنـار اتوبان تهران-قم بود که اگر راهمان

مـی‌افتاد پنجشـــنبه‌ها از کنارشان گـاز می‌دادیم و رد می‌شدیــم.

مـرگ حجلـه جـوانی غریبـه بود بر سر کوچه‌ای ناشناس و پلاکاردی سیاه

بـر کرکره مغازه‌ای بسته که صاحبـش گفته بود فـعلا نمی‌تواند

جنـس بـفروشد و مـا خیلی راحت می‌رفتیم سراغ مغازه بغلی!

 

امـا حــالا مــرگ همیــنجاست...

روی همـین دستگیــره فـلزیِ در؛ روی صــندلی اتوبوس

روی گــونه عــزیزمان کــه حالا نــمی‌بوسیـمش

روی دسـت رفیـقمان کـه حـالا  نمی‌فشاریـمش

روی بسته‌های ماکارونی و شیر و پـفک که به محض ورد به خانه

می‌اندازیمشان تــوی سینک و با دقــت می‌شوریــمشان...

مـرگ را فراموش کرده بودیـم. حواس خودمان را از مرگ پـرت میکردیم

مثـل بـچه بازیگوشی که میدانــد فــردا امتحان دارد

اما هـی خودش را سرگرم اسباب بازیهایش میکــند


 کـرونا مـرگ را بــرایمان از واقـعه‌ای دور تبـدیل کـرد به حقـیقتی نـزدیک...

 

  • نای دل

 تــرویج بــی رحمانـه تـرین خشونــت علیه زنـان

خــشونتـی بـه نــام مسابقــه زیبـــایی
 

رقـابت خَشـنی کـه بســیاری از زنـان و دختـران بـرای جلـب تــوجه مَــردان

و بـرای آنـکه تـنها مَــردان آنــها را بیـشتر تحسیـن کنــند بـا همجــنسان خـود

دهـه هاســت کـه آغـاز کــرده انـد و هـر زنـی کـه بـهتر بـتواند

شهــوت مَـردان را تحــریک کند در آن پــیروز است.
 

و بــرای نائــل آمــدن بــه ایــن هـدف

زن بایــد از صبـح تا شـب، در استـرس زیـــبا بـنظر آمــدن

و زیبــا شــدن به سَــر بــبرد و حــاضر باشد

حتی بدنـش را به تیغ جراحی بســـپرد

یا آن را ورطه آزمایش ده ها مَـواد آرایشی مُضـر کند

و عاقبت بی نتیجه و سرخورده و افسرده

حسـرت از خـود زیباتر  را بخـــورد و رنج بکشد.

 

و جـالب این است که تــمام مراجع علمی و رسانه ای و تبلــیغاتی مُدرن

خــشونت را ضـرب و جرح مَردانه یا صــرفا آزار جنسی معرفی می‌کـــنند.

.

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه+

پی نوشت: کلیپ بالا تبلیغات یکی از آرایشگاه های تهران است که برای جذب مشتری دست به هر کاری میزنن!!

  • نای دل

ایـنکه یـه مشـروب خور رو طـوری جـذب کـنیم

کـه مشـروب رو بــذاره کــنار ایــن درســته
ولـی اگـه کــاری کـنیـم کـه هـم مشــروبشـو

بخــوره هــم مســجدشــو بــیاد

و هــم ایــن سبــک زنــدگی متـناقــضش

رو تــبلیغ کــنه مسـجد رو جــذب مشــروب کـردیــماگـه کــاری کنــیم طــرف بـی عفــتی رو بــذاره کـــنار
هــرزگی و هــیزی رو بـــذاره کـــنار ایــن درســته
ولـی اگـه کـاری کنـیم طــرف پـُـرروتر از قـبل

با ادعــای کشـف نــوعی گـوگــولـی تـر از اســلام

خــانوم بــازی و هیـــزی و هـرزگیــشو ادامـه بــده

اســلام رو جـــذب خــانم بــازی کردیــماگــه کــاری کنــیم کـه جــوون بــی نمازی

نــماز رو بـا عـشق و عـلاقه بـخونه ایـن درسـته
ولـی اگـه کــاری کنـیم طـرف بـگه نـماز

نمــیخونم یـا اگـه بـخونم فـارسی میخونــم

و از ایــن دسـت مــزخرفات رایــج

نــماز رو فــقط اســتحاله کردیــم

دیــن خـدا اگـه قــرار بـود طـبق عــلایق

وعـادات شخـصی هـر نــفر انعــطاف و

انحـــراف پــیدا میــکرد که الان

هــفت میلــیارد نـــوع اسلام داشـــتیم


قـــرار نیـست چــون عاشــق هـایـده

 و حــمیرا هسـتند اسـلام رو هــم عـاشـق

هــایده و حمـــیرا و صــدای آواز زن جـــلوه بـدیــم


صــبح تـا شــب عـلی عــلی علیه السلام میــکنی

ولی عــادات  یــزید و مـــعاویه رو در زندگـیت پــیدا میکـنی

.

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه+

 

+پی نوشت: کلیپ مربوط به یک رقاصه ی ایرانی عربی هست که با آقای آقامیری که چند سالی هست خلع لباس(روحانیت) شدند؛داره برای جناب آقامیری ترانه میخونه و جناب آقامیری هم ادامه میده...

  • نای دل

نمـیدونم چـطور از عــده ای انــتظار داریـم کـه بـرای

صـلاح و سـلامت جـامعه از عـشق و حالـشون بـگــذرن؟


ایـنا عُمــریه تـحت فــرهنگ
بـه مـن چــه و بـه تـو چــه و چــراغی که

بــه خانه رواسـت بـر مسـجد حــرام اســـت
حـالا چــطور میـخواین آزادی و

اختـیارشون رو محـدود کنـین؟

نـیازی بـه مَســکن مَهــر نـداشـــتن
ولــی رفتـن ثبـت نـام کـردن و جای کس دیگه ای رو گرفتن
میگــفتن چراغی که به خانه رواسـت بر مسـجد حرام است

لباســی میــپوشن کـه حتـی گردشـگر اروپایی

چــشم و دل سـیر رو هم تحــریک میکـنه
میگفــتی داریـن به بقـیه آزار میرسونـین
میگــفتن دلم میخـواد، اون میخواد نگاه نـکنه

تـا خَـرخَـره نجـسی میخـورن و در حال مَسـتی آدم میـکشن

تجــاوز و بـی غیـــرتی میکـــنن
وقـتی هم مجازات میــشن عکس شلاق پشــتــشون رو

بـه علامت نبــود آزادی و اختیار منتـــشر میکـنن!

شــدن آفت اقتصـادی و کـل ثروتــشون با

دلالی مَســکن و دلار و سَـکه به دســت اومده
اگـه جرات کـنی بـگی داری به بقیه صدمه میزنی، مـیگه به من چه؟؟

 

+بی توجهی بعضی ها به ویروس و عدم توجه به دستورات مسولان ذی ربط+

  • نای دل

یـه روزی بــود مــردانی کـه مـاسک از روی

صــورت خـودشـــون بـرمــیداشــتـن

مــیذاشتـن روی صــورت رفــقاشــون

روزهای جـنگ، خطـر بمـباران شیـمیایی و گاز خردل و اعصاب

بسـیار خــطرناک تــر از ویــروس های امــروزی بــود.

 

قـصه زیـبای ایــثار در عـملیات و جبــهه ها

زمـانیکه رزمندگـان جـوانـتر، ماسـک ضـد حمـلات شیمیایی خود را

بـا اصـرار بـه همرزمانشان مـیدادنــد را نـمی‌توان بـا هیـچ جمله ای توصیف کرد ...

 

 

امـروز امـا زالــوصفـتان درهمـین آب و خــاک

خیــلی هـا از دلـهره مـردم از ویــروس ها -کرونا-

دارند مـاسک ها رو انـبار میکنـند و

بـه قیـمت چـندیـن بـرابر بـه مردم میـفروشــن

راستی چـی شـد اینــقدر شـــرافت بعضی ها کــم شـــد؟!

  • نای دل

آن زمـان،دم پـاچـه هـا گـشاد؛ لــباس ها هـم گـشـاد

وغـیـرت دربــین مــردم مــوج میـزد


بـی حجـابی بــود نـه بـه ایــن شــدت
بــی غــیرتی بــود نــه درایــن حــد
عـرق خور و مـعتاد بـــود،نــه بـه ایـن حـد
دزد و قاقــچی بــود،نــه تــا ایــن حـــد


 گِـه گُــداری طــلاقی شـنیده می شــــد

نـه مثـل الان کـه از هـر ده تـا

هـفت ازدواج منـجر بـه طلاق بـشود


آن زمـان نـه شـنیدیم نـه دیـدیـم کـسی چـادری ها را مسـخره کـند

بـرعکـس زنـان بـد پوشـش رو مسـخره میـــکردنـد

و بـه چشـم زن درسـت وحسـابی نـگاه نـمی کردنــد و

مطـلقا بـه زن چادری متــلک نــمی گفتنـد یا تـیکه نمی نداختن!

بـسیار نــادر بــود زنـی ســرکار بـَـرود

الان ایـن منــشی های مطــب دکــترها و...  کـه دائم

ناموس شــیعی را حراج می کنند و

در دفـاتر خصوصی و مطب ها سرلخت

مثــل عـروس شـب زفـاف آرایش کامـل میکــنن

برای ســیرکردن چشم گرسنــــه ی مراجعه کنــندگان...!؟


یـک نــفر کار میکـرد شــش نــفر نان میخـوردند
الان هـفت نـفر کـارمیکنــند دو نـفر هم نمی توانند آبـاد کنند


دم‌ غــروب اکــثر مـَـردها خـونه هاشون بــودن

یـا تــو حــیات یـا بـالـکن یـا زیـرکُــرسی

با اهل وعیال گُل می گفتن وگُل میشنـفتن


الان‌ ده و یازده شـب از شـغل دوم وســوم مَــرد خانه مـیاد

درب و داغون بـهم پیچــیده از سخــتی مخــارج زندگی!

خـدا خدا میـکنه زن وبـچش چیــزی ازش نـــخوان
اون موقع مسـتاجری مشکلی نداشت و انـقدر گــرون نـبود!


زنها با خــیال راحت و دل خــوش بچــه دار میشدن

و چندتا چندتا مـیزائـیدن تـو هشـت بچـه یکی نخاله درمی اومد

الان دوتـا به زور میاره نـمی دونه چطوری حــریفشون بشه!


هرچـی جلـوتــر رفـتیـم دم پـاچـه ها تـنگ و تـنگ تر شـد

و هـی بـالا و بــالا تـر رفـت!

  • نای دل

بـا کـلی رنـگ و قـلم تـو صـورتـش، لـب ها عیـنهو شــتر

و افتـخار میکـنه بـه داشـتـن دوســت پَـسر

بـعد در جـواب دیـگران مـیگه قـضاوت مـمنوع

یـا قضـاوت نکـنیم یـا قـضاوت مخـصوص خـداسـت

 

مطـمئن بـاش مَـردی کـه تـو را دوسـت داشـته باشـد

نسـبت بـه تـو غیــرت دارد شـک نکـــن

 

مَـردی کـه دوستـت نــدارد؛بـرایش فـرق نمــیکـند...

چـی بـپوشی ؛کـجا بـروی؛کـی برگـردی؛بـا کی بـاشی

مـَـردی کـه دائــم میگویـد هــر جــور راحـتی بـچرخ....

هـر جـا دوسـت داری بـــرو؛هـر عکـسی از خـودت میخواهی بـگذار...

هـر مانــتویی خـواستی بـپوش؛هرجـور مایـلی آرایـش کن؛شـیک بـرو بیرون...

چـنیـن شخــصی روشــن فکر و مُــدرن نـیـست

بـی غیـــرت اســـت...

بــی‌ محــبت اســــت...

مَــرد نـیـست؛اصـــلاعاشــقت نـیسـت.

 

دوسـت دارد بـا پـخش عکسـهایـت تـو را عــمومی کـند..

دوسـت دارد انـدام و چـهره‌ات تـوجه مَـردان دیـگر را جـلب کـند..

میــخواهد چــشم هـرزه‌ای شـکارت کــند..

میــخواهد وسـیله ارضــاء دیــگران شــوی..

میـــخواهد بـیت الحال بـاشــی...

 

بـعضـی نَـرهــای سـرزمـین مـن بـرای دوسـتی

بـه دنـبال دوسـت دخــتر میــگردند و

بــرای ازدواج بـه دنـبال بــاکـره ها ...

ایـن روزها افــتخار بـعضی نَـرهای کـشور مـن

بـه تـعداد زن هایــیست کـه بـاهاشون رفیــق اند..

خـیانت جــزوی از واجـبات بعضــی نــرهای ایــن ســرزمین اســت

.
+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه+
.

  • نای دل