حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

۱۱ مطلب با موضوع «عاشقانه های مذهبی» ثبت شده است

کـوشـش بـیشتر خـانـم هـا بـرایـن اسـت که

 

وقـتی میـخواهـند بـه گــردش بــرونــد

 

یـا در مجـلس جشـن و مهمانی شـرکت کنند ،آرایـش می کنند

 

بــهتریــن لــباس هــا را مــی پـوشــند و

 

به بهترین وجهی که برای شان مقدور است از منزل خارج می شوند .


ولـی بـه مـحـض بــازگشــتن بـه خـونـه

 

لـباس هــای خـوب و زیـبا را از تـن

 

خـارج ساخـته لــباس های معـمولی را می پـوشند

 

در داخل خانه مقید به پاکیزگی و نظافت نیستند ،آرایش و زینت نمی کنند

 

با موهای ژولیده و لباس های به اصطلاح خانه داری در منزل می گردند


لـباس های کـه بـوی قُـورمه سبـزی و پیـاز و...

 

در خانه می پوشند در حالی که بـاید بــرعکس باشد !

 

خـانم گــرامـی !

 

به دست آوردن دل شوهر،آن هم برای همیشه ، کـار ساـده ای نیست !

 

پـیش خــود نــگو...

 

او کـه مـرا دوست دارد ؛ پس نـیازی نیست به سـر و وضـعم برسم.

.

+ برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

چقــدر زیبـا اسـت...

زندگــیِ زنــی که مـــردی دارد کـه از خیالــش 

 

خیـالِ هیــچ نامحـرمی عبــور نمیکنــد...


و مــردی کـه زنـی دارد کـه

 

خیالــش راحت اسـت کـه او بیخیالِ عشقــش نمیشـود...


زنــی کـه مــردی دارد کـه از عروسکـ های خیابانـی چشــم میدوزد

 

کـه نگاهـش فقط سهــم عــروسِ خانـه اش باشــد...


و مــردی کـه زنـی دارد کـه با حجاب و عفتــش

 

قــدردان پاکــی چشـمانِ مــرد خانـه اش هسـت...زنــی که مــردی دارد کـه در خیابان بـه دخترهای مـردم تنــه نمیزنـد

 

تا تنه ی درخت زندگـی هیـچ دختـری نشکنـد...


و مــردی کـه زنــی دارد کـه سربـه زیـر از گوشــه ی خیابان راه میـرود

 

تا گوشــه ی دله هیــچ مــرد "سـر به هوایـی" را اشغـال نکنـد...
 

  • نای دل

اعــتـــمـاد دو طـرفـه..

همینجوری بـاش کـه مـیـخوای هـمـسـرت بـاشـه..

 

یــعـنی خــدایی شــدن..
 

کـاری کـن هـمســرت جـز تــو مَـردی را نشناسـد..

 

  • نای دل

یـه خـانـم مـذهـبی نـگران نـیسـت شـوهـرش بـهش خـیانـت کـنه ..

 

چـون یه آقای مذهبی از  خدا میترسه لذا هیچوقت به زنش ظلم نمیکنه خیانت نمیکنه

💙


یـه خـانـم مـذهبی نگـران نـیست شوهـرش بـه خـانومایه دیـگه نـگاه کـنه..


چـون مـیدونه شوهـرش معتـقد بـه آیه ی قل للمومنین یغضوا من ابصارهم هست..

💙


یـه خانـم مـذهبی نگران نـیست کـه ممکنه شوهـرش یه وقت اذیتـش کنه..


چون این حدیث امام حسن علیه السلام  رو شنیده که دخترتون رو به فرد با تقوا بدید

 

چــون اگـه دوسـش داشــته باشه ســواستـفاده نمیـکنه..

 

اگــرم دوسـش نــداشته باشه بخــاطر خــدا اذیـتش نمیـکنه ..

💙


یه خانم مذهبی روزی چند بار از شوهرش جمله ی دوستـت دارم رو میشنوه..


چـون ائـمه تــو احـادیث به آقـا یـاد دادن که باید به خانم ابراز محبـت کنی ..

💙


یـه خـانم مذهبی همه کـارای خونه رو تنها انجام نـمیده و تو  خونه  کمک داره..


چــون اهل بیت علیهم السلام به شـوهـرش  سـفارش کردن..

 

کـه تــو کـارای خـونه بــه خـانمت کـمک کــن..


چـون الـگوش حضرت علی علیہ السلامه که تو خونه کار میکرد..

  • نای دل

نـهـایـت مـردانـگی ایـن اسـت کـه..


حــواسـت بـه گُـلی کـه خـدا سـپرده دسـتت بـاشی..

 اجـازه ی گـذر هیـچ نگـاهی بـه زیـبایی گُـلت را نـدهـی..


نـه ایـنـکه هـمـه ی نـگاه هـا را کــور کـنی! نـه..


دورِ گُـلت حصـاری میـکـشی بـه زیبــایـی و امنـیت آسمـان..

 

  شیــعه عـلی بـودن، غـیرت عـلی داشتـن را میـطـلبد..


و دنــبال فـاطـمه بــودن، عــلی بـــودن را..

 

  • نای دل

عشــق یـعـنی...

 

بـا مـعشـوقـه خــویـش...

 

دســت در دســتان هــم...

 

مـنـتـظر یـــوســف زهــرا بـاشـی...

 

  • نای دل

 

چــادرت را ســر کــردی و خــندان گـفـتم...

 

 

هــمسرم گــرم دفــاع از حـرم زهــرا(س) شـد...

 

 

  • نای دل


اینـکه میگویـم دمـا دَم مـذهـبى ها عاشق ترند..


بـا دلـیل میگویـم کـه آنها واقـعا عـاشـق تـرنـد..


هـرکـه الگویـش مـولاعـلى و فـاطمـه اسـت..


بـر یـقـین هـم مـیتوان گـفـت ؛کـه آنها عـاشـق تـرنـد..

 

  • نای دل


✔️ اصلا باید عاشق شوی ..!➣


✔️عاشق همسری که نوکری اباعبدالله الحسین را میڪند,
غلام زینب اسٺ و عشق علوی دارد.


✔️همسری که آرزویش هیأت رفتن های دونفره است....
 اصلا  باید عاشق شوی...!

عاشق همسر ((سر به زیری)) که چشم هایش پاک اسٺ
و جز معشوقش کس دیگری را نمی بیند.

 

✔️اصلا باید عاشق شوی..!
 عاشق همسری که همسفرٺ میشود٬
از این زندگی کوتاه تا بهشٺ فردوس


✔️اصلا باید عاشق شوی...!
 عاشق همسری ڪه عشق شهادٺ است
بله بگوید به شرط شفاعٺ آخرٺ!

 

  • نای دل

مــن حـیـدری و تــو فــاطـمی

 

در دل مــا حـب ولــی 💕

 

کــاش روزی بــشود عــاقـد مــا سـید عـلی ❤️

 

  • نای دل