نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

فـاصلـه گـرفتن ...


از کـسانى کـه دوستـشان داریـم


بـى فـایــده اسـت!


چــرا کــه زمـان بـه مـا نـشان خواهـد داد؛


هیـچ جـانـشیـنى ...


بـراى آن هـا وجـود نـخواهـد داشـت!

 

 

  • نای دل


✔️ اصلا باید عاشق شوی ..!➣


✔️عاشق همسری که نوکری اباعبدالله الحسین را میڪند,
غلام زینب اسٺ و عشق علوی دارد.


✔️همسری که آرزویش هیأت رفتن های دونفره است....
 اصلا  باید عاشق شوی...!

عاشق همسر ((سر به زیری)) که چشم هایش پاک اسٺ
و جز معشوقش کس دیگری را نمی بیند.

 

✔️اصلا باید عاشق شوی..!
 عاشق همسری که همسفرٺ میشود٬
از این زندگی کوتاه تا بهشٺ فردوس


✔️اصلا باید عاشق شوی...!
 عاشق همسری ڪه عشق شهادٺ است
بله بگوید به شرط شفاعٺ آخرٺ!

 

  • نای دل

در حـسرت دیـدار تـو آواره تَـریـنم..

 

شُـهره شـده ام بـه نـام آقـای غـریـبم..

 

گفـتـند مگـر شُـهرت تـو چیـست؟ بـگفـتم..

 

نـام و لـقبم روبَبـین کـه مـن از منـتظرینم..

 

  • نای دل

انسان ها آفریـده شده اند که به آنها ‏عشـق ورزیده شود

 

و اشیا ساخته شده انـد که مورد استفاده قـرار بگیرند...

 

دلیل آشفتگـی های دنیا این است که

 

 به اشیا عشـق ورزیـده می شود

 

و انسـان ها مورد استفاده قـرار می گیرنـد!

 

  • نای دل

  • نای دل

 

تـیر دشـمن پـهلـویت را دریـد...

 

و تـو ایـستادی تـا راه نـشانم بـدهی

 

امــا..

 

مــن چـشمانم را بـستم..

 

بــدون ایــنکه بــبینم..

 

چــگونه درد خــود را خــوردی و آخ نگـفتی!

 

  • نای دل


نـذار  شیـــــطان بهت مسـلط بشه


 و تو دلــت جا کنه❗️

 

 تـا یه وسـوسه و فکـــــر بدی


 به دلـــ❤️ــت رسید


فــورا به خـدا پنــــاه بــبر!

 

  • نای دل


رفیقم! خــدا همه جا هسـت..

 

وقتی بخاطر لبخندش گناهی رو


تــرک میکنی⛔️

 

وقـتی کنـایه هـای دیگران رو


بخاطر رضایـتش تحمــل میکنی😣

 

❤️شــک نـکن❤️


داره نگـــاهت میکـنه..

 

  • نای دل

حرفهایتــــــ

املاء میشوند ؛

 

دو فرشتــه می نویسنـــد و

این نامه را خدا نمره میدهد

 

مواظبــــــــ باش

حرفـــــ بیــــهوده نــزن

چه برســـد به اینـــکه گنـــاه باشد...

 

  • نای دل

 

منـم بـایـد بَـرم اره بـرم سَـرم بَـره

 

نــذارم هیـچ حـرومی طـرفه حَـرم بَـره

 

یـه روزی هـم مـیاد نفـسِ آخـرم بَـره

 

  • نای دل