حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه


آیا وقتی تلفن روی آیفون باشه حاضری هرحرفی رو بزنی؟!

عالم روی آیفونه❗️

خـداهم صدامونو میشنوه

هم تصویرمونو میبینه ...

ان الله بعباده لخبیر بصیر

اوبه بندگانش آگـاه وبیناست

 

  • نای دل

حســــــــــین جان

بـی تــو هــر روز هـمـدم مـن مـیشود عــکس حــرم

عــکس هــم بــد نـیست امــا اصـل کـاری بــهتر اسـت . . .

 

  • نای دل

  • نای دل

 

مَــرد بــودن بـه هـیکل نــیست بـه غـیـرته..

 

  • نای دل

دختره تو دانشگاه جلوی یه پسر رو گرفت وگفت:

 خیلی مغروری ازت خوشم میاد...


هرچی بهت امار دادم نگاه نکردی ولی چون

 خیلی ازت خوشم میاد من اومدم جلو...

  • نای دل